Akcie

Přístup na US, německé a evropské trhy a to včetně menších evropských trhů.

Přes 19 000 akcií na více než 36 burzách z celého světa.

Možnost zajištění akciovými opcemi a CFDs.

Co je to akcie?

Akcie je cenný papír, s nímž je spojeno právo podílet se na řízení akciové společnosti, na jejím majetku a zisku (především ve formě dividendy) a případně na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.

Koupí akcií a jejím vlastnictvím můžete vykonávat všechna akcionářská práva a podílet se na rozdělení zisku společnosti. Hlavním motivem pro investování do akcií je mimo práva na výplatu dividendy (její výše je v průběhu času proměnlivá, což akcii odlišuje od termínovaných vkladů nebo dluhopisů) také dosažení kapitálového výnosu. Tedy růstu tržní ceny akcie proti realizované nákupní ceně.

Členit akcie můžeme podle několika hledisek, dle podoby na listinné nebo zaknihované (akcie elektronicky obchodované na trzích), dle spojených práv na kmenové a prioritní (především rozdíl v nárocích na zisk nebo další práva) a dle formy na akcie na jméno nebo na majitele (nejběžnější forma běžně obchodovaných akcií).

Proč investovat do akcií?

Motivem pro investování do akcií je kromě práva na dividendu, především kapitálový výnos. Existuje řada společností, které dividendu nevyplácejí, a přesto mohou investorům přinést výrazné zhodnocení investice právě díky kapitálovému výnosu.

Samotný proces výběru akcie je nejdůležitějším a nejobtížnějším investičním rozhodnutím, investor musí zvážit svůj vztah k riziku, časový horizont investice i celou řadu okolností a podmínek, které charakterizují aktuální i očekávaný vývoj akciového trhu.

Tržní kurz akcie je přitom velice nestabilní a reflektuje celou řadu specifických informací i momentálního sentimentu investičního publika. Investování tak přináší mimo ziskového výhledu také rizika spojená se ztrátou investovaných prostředků.

Na jakých trzích je možné obchodovat?

Při výběru trhů, na kterých chce investor realizovat své akciové obchody, je nutné vycházet především ze znalosti parametrů obchodování na těchto trzích. Jedná se například o harmonogram obchodování, měny, ve kterých se obchody realizují (např. ve Velké Británii lze obchodovat v GBP i v USD), typy pokynů, které lze na těchto trzích podávat, poplatky za realizované obchody. Znalost těchto parametrů pak může znamenat vyvarování se zbytečných komplikací při realizací investičních záměrů.

Co k investování používat?

Pro investování jsou důležité informace, na základě kterých je realizován samotný obchod. Tyto informace mohou mít charakter očekávání, předpokladů budoucího vývoje trhu nebo jednotlivé akcie, nebo mohou být výsledkem technické analýzy (studia historického vývoje cen), případně reakcí na změnu podmínek trhu.

V každém případě kvalita těchto podnětů pro investiční rozhodnutí znamená tenkou linii mezi úspěchem a neúspěchem. Každý investor by si měl zajistit přístup k informacím relevantním pro investiční instrumenty, které se rozhodne obchodovat.

Informace o jednotlivých trzích/burzách naleznete v sekci vzdělávání, konkrétně zde.