CFDs kontrakty

Moderní způsob jak obchodovat akcie, akciové indexy, komodity, ETF, měny i státní dluhopisy.

Možnost obchodovat s finanční pákou.

Nejsnazší otevření krátké pozice (nejdřív prodáte, poté nakoupíte).

Co je to CFD?

CFD je finanční kontrakt mezi klientem a protistranou o peněžním vyrovnání rozdílu mezi cenou při nákupu a cenou při prodeji pozice. CFD je tedy derivátový nástroj, u něhož Saxo Bank vystupuje v roli protistrany.

CFD je zkratka pro Contract for Difference. Tento produkt je velmi známý ve Velké Británii, kde se začal používat jako alternativa k investování do akcií. CFD je dohoda mezi dvěma stranami (kupující a prodávající) o finančním vyrovnání rozdílu mezi kurzem podkladového aktiva v okamžiku otevření kontraktu a kurzem podkladového aktiva v okamžik jeho uzavření. Nejedná se o převod vlastnictví podkladového aktiva (jako je tomu například při obchodování akcií). Zisk nebo ztráta z CFD odpovídá rozdílu mezi cenou podkladového aktiva v době otevření pozice CFD a cenou podkladového aktiva při uzavření pozice vynásobené počtem kusů CFD. Jelikož se nejedná o burzovně obchodovaný produkt, jsou CFDs klasifikovány jako OTC (Over The Counter) – mimoburzovní.

Podívejme se na následující příklad:

Název: CFD Erste Bank
Podkladové aktivum: akcie Erste Bank
Margin: 10 %
Cena akcie Erste Bank: 25 EUR

CFD má jako podkladové aktivum akcii Erste Bank. Z parametrů víme, že margin je 10 %. To znamená, že pro nakoupení 1 akcie pomocí CFD mi stačí pouze 10 % hodnoty této akcie.

V tomto případě tak za 1 akcii nakoupenou jako CFD aplikace zablokuje jen 2,5 EUR (marži), ale kurzový pohyb akciového CFD bude v absolutním měřítku totožný s akcií. Pokud tedy cena akcie vzroste po Vašem nákupu o 5 EUR na 30 EUR, tedy o 20 %, cena CFD vzroste také o 5 EUR, v procentech vůči Vašim vlastním penězům (marži) to je o 200 %. Na druhou stranu pokud by cena akcie klesla na 22,5 EUR, akciové CFD ztratí také 2,5 EUR na 22,5 EUR a Vy přicházíte o všechny vlastní peníze ve výši 2,5 EUR (marži), tj. 100 % své investice v této pozici.

Přehled obchodovatelných CFDs

Podkladové aktivum Continous CFDs Expiring CFDs
Akciové indexy 25 8
Akcie 8352
Komodity 21
ETDs / ETCs 465 
FX 13
  • "Continuous CFDs" jsou navázány na aktiva bez doby expirace. To znamená, že teoreticky mohou být drženy bez časového omezení. CFDs na jednotlivé akcie jsou příkladem této kategorie.
  • "Expiring CFDs" jsou navázány na termínový kontrakt, je stanoveno datum expirace a klient musí před expirací „přerolovat” (prodat kontrakt s končící splatností a nakoupit nový) pozici, pokud ji chce nadále držet. Pokud k tomu nedojde, Saxo Bank pozici při splatnosti automaticky uzavře a peněžně vypořádá.

Spread a poplatky (transakční náklady)

Transakční náklady jsou odvozeny od podkladového aktiva. Jejich strukturu zobrazuje:

Podkladové aktivum Náklady
Indexy Spread, který je definován jako nejlepší nebo nejmenší spread, za který investor může obchodovat při běžných tržních podmínkách. Zvýšená volatilita trhu může ovlivnit velikost zobrazovaného spreadu.
Akcie 
ETFs / ETCs
Fixní procentuální poplatek z nominálního objemu obchodu, s minimálním poplatkem u obchodů v nízkém objemu. Pro některé US trhy je poplatek stanoven v centech USD za akcii.
Komodity Tržní spread, který odpovídá spreadu futures kontraktu, plus fixní rozšíření spreadu pro CFDs.

Minimální poplatek  

U některých instrumentů je stanoven tzv. “minimální poplatek”, který je účtován, pokud zobchodovaný objem nepřekročí určenou výši. Detaily naleznete v části “Obchodní podmínky” v samotné obchodní platformě.

Minimální obchodovatelné množství

CFDs na komodity nejsou zatíženy “minimálním poplatkem”, ale je stanoveno “minimální obchodovatelné množství”. Minimální množství, pod které nelze obchod uskutečnit, naleznete v Obchodních podmínkách pro dané CFD přímo v obchodní platformě, případně přímo při zadávání pokynu. Pro CFDs na jednotlivé akcie je minimální množství odvislé od burzy, kde se obchoduje podkladové aktivum. Minimální množství pro jednotlivý pokyn naleznete v obchodní aplikaci.

Barevné kotace v Trade Ticketu 

Barvy v platformě mohou být zvoleny tak, aby Vám usnadnily orientaci v kotacích.

  • Zelená – zobrazené ceny jsou aktuální a příslušný pokyn může být ihned uspokojen pro zadaný objem. Zeleně označené ceny jsou k dispozici pro většinu likvidních instrumentů, pro které poskytujeme kotace. Pokud objem přesáhne tzv. “Auto-execution threshold”, cena zežloutne a je nutné požádat o poskytnutí ceny pro příslušné množství. Velikost této hranice pro jednotlivý instrument naleznete v Obchodních podmínkách pro daný titul. 
  • Žlutá – ceny jsou indikativního charakteru. To znamená, že klient musí buď požádat o kotaci pro příslušný objem (objem je nad hranicí pro automatickou exekuci) nebo zadat limitní pokyn přímo na trh.
  • Fialová – cena na trhu není k dispozici, je zpožděná nebo nemůže být zobrazena. Zobrazená cena je tou poslední, která byla z daného trhu přijata.

Expirující CFDs

Všechny CFDs na termínový kontrakt (futures) mají stanovenou dobu splatnosti. V závislosti na příslušném instrumentu CFDs na futures expirují (otevřené pozice budou uzavřeny ze strany Saxo Bank) před “First Notice Day” nebo před “Last Trading Day”. Specifické podmínky expirace pro jednotlivé komodity naleznete v Obchodních podmínkách pro daný titul přímo v obchodní aplikaci. 

Automatické rolování není možné, pozice při expiraci musí být vždy uzavřena a znovu otevřena na následující období.  

Maržové požadavky

CFDs se obchodují na marži s použitím finanční páky. To znamená, že klient může ovládat s menším objemem prostředků větší kapitál. Výše maržového požadavku je minimální zůstatek v penězích nebo akciích, která musí být na účtu, aby byla pozice zajištěna proti případným ztrátám.

Klienti mohou otevírat pozice už od 1 % marže z celkové nominální částky. Maržové požadavky pro jednotlivé instrumenty najdete v „Obchodních podmínkách“ v obchodní aplikaci, nebo při zadávání pokynu v aplikaci. Je nutné si uvědomit, že nižší maržový požadavek znamená vyšší páku, a tím pádem i potenciálně vyšší riziko.

Korporátní akce

Ačkoliv při držení CFDs nevlastníte podkladové aktivum, korporátní akce jsou zohledněny. Například akciové dividendy jsou u akciových CFDs připsány v odpovídajícím poměru na účet zákazníka, který drží dlouhou pozici přes rozhodný den. Naopak, při krátké pozici jsou prostředky odepsány. Změna v počtu akcií (split, spin-off, atd.) jsou zohledněny a cena CFD upravena odpovídajícím způsobem.

Financování a výpůjční náklady

U CFDs bez stanovené doby expirace (akciové, indexové, CFDs na ETF) klient platí / dostává úrok z jejich držení přes noc. V případě, že klient otevírá krátkou pozici s akcií v podkladu, může být navíc naúčtován poplatek za vypůjčení, jelikož Saxo Bank musí pozici jistit na trhu. U nejvíce likvidních titulů je často tento poplatek nulový.

U komoditních, měnových a některých indexových a dluhopisových CFDs se stanovenou dobou splatnosti (expirace) jsou účtovány výpůjční náklady za financování pozic držených do dalšího dne. Jejich výše je uvedena v obchodních podmínkách daného titulu přímo v obchodní aplikaci. 

Financování

Držení CFDs přes noc je spojeno s výpůjčními náklady ve výši:

  • Při držení dlouhé pozice: 3 měsíční sazba LIBOR + stanovené % body. 
  • Při držení krátké pozice: 3 měsíční sazba LIBID - stanovené % body.

Financování je vypočítáváno na denní bázi, a zaúčtováno vždy na konci měsíce. Úrok se počítá vždy přes půlnoc, nejsou tedy žádné náklady na držení pozice v rámci jednoho dne (intradenně).

Informace k úvěrovým požadavkům

Jelikož CFDs jsou deriváty a mají v sobě páku, musíte tak z kapitálu, který máte vypůjčený, platit úroky. Tyto úroky jsou viditelné přímo v obchodní aplikaci. Pokud provedete “round-trip”, tedy nákup a prodej jednoho CFD v ten samý den (otevření nějaké pozice a její následné uzavření), neúčtují se Vám žádné poplatky za financování pozic.

Abyste vždy dostatečně kryli své pozice v CFD, je nutné mít na Vašem účtu finanční prostředky alespoň v takové výši, jako jsou maržové požadavky u nakoupené pozice. Pokud zůstatek klesne na nižší úroveň, bude Vám zobrazeno upozornění v obchodní aplikaci (Margin Warning, Margin Call).

Pokud Vaše pozice nebudou dostatečně kryté, společnost Saxo Bank A/S si vyhrazuje právo kdykoliv Vaše pozice uzavřít (Margin Call).

Důležité upozornění pro obchodování CFDs na krátko

Při držení krátké pozice na CFDs může dojít k vynucenému uzavření pozice. Takové riziko nastává především u CFDs na akcie, které je obtížné vypůjčit z důvodu pořádání korporátních akcí typu převzetí, výplaty dividend, nabídky práv, sloučení či spojení akcií, nebo zvýšených prodejů akcií ze strany hedgeových fondů.