Důležité upozornění

Informace ve vztahu k uveřejněným investičním doporučením dle vyhlášky 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení.

 
Sdělovaná investiční doporučení jsou pouze doplňujícími informacemi k vlastnímu investičnímu rozhodnutí našich zákazníků a nejsou nabídkou ani propagací nákupu či prodeje cenných papírů. Společnost brokerjet České spořitelny a.s. používá důvěryhodné informační zdroje, avšak neručí za správnost a úplnost sdělených informací. Minulý výkon investičních nástrojů nezaručuje srovnatelný budoucí výkon. Obchodování na finančních trzích je rizikové. Různé investiční nástroje s sebou nesou různý stupeň investičního rizika. Návratnost původní investované částky není zaručena. Společnost brokerjet nepřebírá odpovědnost za případné ztráty způsobené přímo či nepřímo využitím informace obsažené v tomto dokumentu. Společnost brokerjet České spořitelny, a.s. je licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou.

Emitent investičního nástroje, který je předmětem doporučení, nebyl před vydáním tohoto doporučení s ním seznámen a doporučení tedy nebylo nijak změněno nebo upraveno na základě jeho žádosti. 

Ohodnocení investičního nástroje, resp. stanovení cenového cíle je založeno na technické analýze nebo fundamentální analýze. Na základě technické analýzy jsou používány klouzavé průměry 20,50 a 200 denní, trendové kanály a úrovně podpory. Dále využívá analýza technické indikátory jako Stochastic, RSI a další. Cílem fundamentální analýza je nalezení a zkoumání základních a podstatných faktorů, které ovlivňují kurz akcie konkrétního podniku, případně se snaží přímo odhadnout takovou výši kurzu akcie, která by všechny tyto podstatné faktory brala v úvahu, tzv. vnitřní hodnotu akcie. Porovnáním této vnitřní hodnoty s aktuální tržní hodnotou pak lze určit, zda je akcie podhodnocena či nadhodnocena.

Brokerjet používá následující stupně investičního doporučení: long – představuje nákupní doporučení se spekulací na růst podkladového aktiva, short – představuje nákupní doporučení se spekulací na pokles podkladového aktiva.

Pokud se v investičním doporučení hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není zaručena. Společnost brokerjet nezaručuje zhodnocení nebo míru zhodnocení investice, ani dosažení výnosů nebo míry výnosů z investice v důsledku transakcí provedených na základě sdělených informací. Veškeré informace a investiční doporučení jsou založeny na aktuální situaci na finančních trzích, která se však neustále mění, proto je nezbytné jejich využití s časovým odstupem konzultovat se odbornými poradci. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění informací třetími osobami. Informace o rizicích investičních nástrojů naleznete v dokumentu Upozornění na rizika na adrese zde.

Investiční doporučení představuje názor společnosti brokerjet České spořitelny, a.s. nebo osoby/osob v něm uvedené ke dni zveřejnění a může být změněno bez předchozího upozornění a bez udání důvodu.

Přehled změn stupně investičního nástroje, na který brokerjet vydal investiční doporučení, a jeho cenového cíle během posledních 12 měsíců je uveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup na internetové adrese zde.

Brokerjet ve vztahu k uveřejněnému investičnímu doporučení prohlašuje, že nemá přímý či nepřímý podíl na základním kapitálu emitenta větší než 5%, že emitent investičních nástrojů nemá přímý nebo nepřímý podíl větší než 5% na základním kapitálu brokerjetu a že mu nejsou známy žádné případné jiné významné zájmy ve vztahu k emitentovi. Brokerjet nemá s žádným emitentem investičních nástrojů uzavřenou dohodu týkající se tvorby a šíření investičních doporučení ani jinou dohodu o poskytování investičních služeb. 

Odměna osob podílejících se na tvorbě investičních doporučení není závislá na stupni investičního doporučení. Odměna osob může být do jisté míry odvozena od celkového objemu obchodů s investičními nástroji. Brokerjet v rámci dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb uplatňuje pravidla řízení střetů zájmů stanovená právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti. Investiční doporučení uveřejněná společností brokerjet byla připravena v souladu s interními předpisy pro řízení střetu v souvislosti s investičními doporučeními.