Slovník pojmů

Nemáte v něčem jasno? Potřebujete se zorientovat v některém pojmu z oblasti finančních trhů? Náš slovník pojmů by Vám měl umět pomoci. 

 

ADR (American Depository Receipt)

Investiční instrument denominovaný v dolarech, který je emitovaný americkými finančními prostředkovateli na bazické investiční instrumenty emitované mimo USA a . Obchoduje se zpravidla na amerických burzovních nebo mimoburzovních trzích.

After-hours

Obchodování po uzavření oficiálních trhů.

Akcie

Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.

Akcie bez nominální hodnoty

Akcie, které místo na pevnou peněžitou částku, zní pouze na část společnosti, bez stanovení její nominální nebo relativní účasti ve firmě (kusová akcie) a nebo se stanovenou částí základního kapitálu společnosti (podílová akcie). Akcie může buď představovat část základního kapitálu nebo reprezentuje podíl celkového jmění společnosti.

Akcie na doručitele

Akcie vydané bez jména, kde vystavovatel garantuje výnos pouze příslušnému majiteli akcie, ne jmenovité osobě.

Akcie na jméno / Registrované akcie

Zní na jméno příslušného majitele, akcie lze převést na jiné jméno pouze podpisem současného majitele na zadní straně (rubopis).

Akcionář

Majitel podílu/ů, podílník.

Akciová společnost

Společnost, jejíž základní jmění je rozvrženo na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.

Akciové dividendy

Některé podniky nevyplácejí dividendy, nýbrž nabízí svým akcionářům volné akcie. Finanční úřad toto také považuje za dividendy a proto i tento výnos podléhá zdanění.

Akciový fond

Předmětem investování akciového fondu jsou tuzemské i zahraniční akcie.

Akciový trh

Na tomto trhu se obchodují různé druhy akcií. Akciový trh může být burzovní nebo mimoburzovní.

Aktiva / jmění

Jmění podniku. Pozice na straně aktiv (levá strana) v bilanci je rozdělena na stálá aktiva, oběžná aktiva, účetní rezervy. Stálá aktiva jsou aktiva investovaná do podniku na delší časové období (např. imateriální jmění jako hodnota podniku, čisté jmění jako majetek, budovy, stroje, dále finanční jmění jako majetkové cenné papíry). Běžná aktiva je jmění, které zůstává v podniku pouze na kratší dobu (npř. provize surovin, pohledávky, cenné papíry jako podíl v sesterských společnostech, šeky a hotovost). Aktiva musejí být aktivována hodnotou nákupu nebo její výrobní cenou. Aktiva podléhají amortizaci a odpočet musí být na udanou dobu využití. Strana aktiv ukazuje, jak je kapitál investovaný. Opak: Pasiva, závazky

Akumulace / hromadění

Akumulace / hromadění cenných papírů investorem.

Akvizice

Operace, při které investor získává kontrolní balík hlasovacích práv na jiné společnosti.

Aliance

(Strategická) Dva nebo více podniků uzavřou dlouhodobou kooperaci v zájmu dosažení společného cíle (např. vývoj společného trhu jetsliže marketingové náklady by byly moc velké pro jeden podnik).

American Depositary Receipt (ADR)

Obchodovatelné certifikáty cenných papírů vydané velkou US bankou týkající se ne-US cenných papírů deponovaných v této bance. ADR se především vydávají s koeficientem 1:1 pro 100 zahraničních cenných papírů, ale také s menším koeficientem. Hlavním cílem je udělat obchodování s cennými papíry jednodušší, levnější a rychlejší. Na základě burzovního řádu, určité zahraniční cenné papíry mohou být obchodovány pouze touto formou na US burzách.

Americká opce

Opce, která může být uplatněna kdykoli během stanovené časové lhůty až do dne splatnosti opce včetně.

Analýza shora dolů / Top-down

Koncept uspořádání jmění fondu. Pro tuto metodu je daleko důležitější hodnocení ekonomiky jako celku, než hodnocení indivudiální investice. Opakem je analýza individuálních investic, která se nazývá analýza ze zdola nahoru / bottom-up.

Anticyklické chování

Anticyklické chování na burze znamená nákup, když ceny klesají a prodej, když ceny stoupají, také chování proti celkovému trendu.

Anuita dluhopisu (=anuita půjčky)

Dluhopis je splácen v pevných anuitách (ročních částkách). Tato částka je ročně nově vypočtená. Oproti tomu, splátková půjčka má konstantní anuitu (předem určené pravidelné splátky dluhu).

Arbitráž

Využití rozdílnosti cen stejného cenného papíru, se kterým se obchoduje na různých burzách. Cenné papíry jsou zakoupeny na burze s nižší cenou a okamžitě prodány na burze s vyšší cenou.

At best order

at market order

At the money

Označení opce, jejíž realizační cena je právě rovna současné tržní ceně podkladového aktiva.

At-the-money opce

Opce jejíž realizační cena je rovna nynější tžní ceně.

Below par / Nominální podhodnota

Termín pro cenu, která je nižší než nominální hodnota. Rozdíl se nazývá disážio. Opak: Over par / Nominální nadhodnota.

Benchmark

Typ míry používané pro referenční účely, často jako index segmentu trhu, do kterého investuje investiční fond, používá se na hodnocení managera fondu a jeho výkon.

Beta

Indikátor votality nebo rizika cenného papíru. Beta určuje korelaci mezi vývojem cenného papíru a vývojem trhu jako celku. Jestliže trh cenných papírů vzroste o 10% během určitého období a určitý cenný papír navýší o 20% během této stejné doby, potom je beta 2, jestliže index vzroste o 10%, ale cenný papír pouze o 5%, potom je beta 0,5.

Bezcenný cenný papír

Výraz pro historicky bezcenný cenný papír, se kterým už se nebude obchodovat (sběratelský předmět). Také výraz pro oběžné cenné papíry se zvlášť nízkým zhodnocením.

Bezpečnostní záloha

Bezpečnostní záloha slouží v obchodu termínové burzy jako záruka pro přidané vyrovnávací závazky. Tento depozit se skládá z cenných papírů s kurzovní hodnotou nebo z hotovosti.

Bezriziková výnosová míra

Za bezrizikovou výnosovou míru je považována výnosová míra z krátkodobých vládních pokladničních poukázek.

Blokované období

Období, kdy se cenný papír nesmí prodat.

Blue chip

Velmi vysoce hodnocená akcie. Společnost označovaná jako blue chip je považována za stabliní.

Boční trend

Když se kurz cenných papírů pohybuje na určité úrovni bez větších výkyvů, je označován jako boční trend.

Bonusní platba

Speciální odměna přisouzena akcionářům dodatečně k pravidelné výplaté dividend. Důvod: podniková výročí nebo mimořádný zisk.

Book building / Účetní zhotovení

Procedura prodeje nových emisí, která přímo zapojuje investora do procesu. Všechny nabídky investorů spolu s cenami jsou registrovány hlavním managerem v centrálním počítači. Informace získané tímto procesem jsou dále využity při stanovení ceny a distribuci akcií. Tato procedura je všeobecně známá a proslavená, především je zaměřena na vyvážení vztahu mezi emitentem a investorem vzhledem k emisni ceně akcií.

Broker

(Burzovní broker) Osoba jejíž profesí je obchodování s cennými papíry jménem ostatních.

Burza

Oficiální trh pro cenné papíry, cizí měny a vybrané zboží, kde brokeři určují ceny během obchodní doby. Ceny se orientují podle poptávky a nabídky. Vedle burzy ve Frankfurtu existuje 7 dalších regionálních burz pro obchodování s cennými papíry v Německu : Berlín, Brémy, Düsseldorf, Hamburg, Hanover, Mnichov a Stuttgart.

Burza s cennými papíry

Burza, kde se obchoduje s cennými papíry. Viz. také druhy burzy.

Býčí trh

Býčí trh je další výraz pro boom. Opak: Medvědí trh (klesající trh).

Býk, býčí

"Podobný termín: býčí trh, boom. Býk je termín používaný v anglo-saské investiční komunitě (NY a Londýská burza), je to obchodník, který očekává podstatný vzrůst v cenách akcií. Výrazu Býk se také užívá pro investora, který je celkově optimistický o vývoji na trzích. Investor může být ""býčí"" pokud se týče určitých akcií a nebo trhu jako celku. Opak: Medvěd, medvědí trh, klesající trh."

Call opce

Právo koupit. Držitel call opce má právo nakoupit přesně specifikované podkladové aktivum (akcie, měny, komodity) za pevně stanovenou cenu během přesně specifikované doby v budoucnosti.

Cap

Cap je pojištění proti vzrůstu nebo poklesu úroků. Kupující je pojištěnec, prodejce je vydavatel pojistky. Za atbu pojistky, Cap kupujíci obdrží garanci, že úrok nynějšího a budoucího dluhu s proměnlivým úrokem nepřesáhne určené maximum během Cap termínu. Současně Cap kupující profituje z klesajícího úroku. Vydavatel Cap souhlasí s tím, zaplatit pojištěnci částku, která převyšuje určené maximum úroku.

Cenné papíry

1.Termín užívaný pro všechny typy akcií a dluhopisů obchodovatelných na kapitálovém trhu (burza) 2. K cenným papírům patří : akcie, dluhopisy, hypotéční úpisy, ostatní půjčky a nebo investiční podíly. Avšak mezi cenné papíry nenáleží : bankovky, šeky ani směnky. 3. Úkolem cenných papírů je: sloužit k obstarání kapitálu (financování) a k investování kapitálu. 4. Pod obchodem s cennými papíry se rozumí: nákup nebo prodej vlastního cenného papíru nebo v zastoupení.

Cenné papíry s fixním úrokem

Všechny typy cenných papírů, které mají fixní úrok během celé doby platnosti. Jsou to například dluhopisy, státní dluhopisy a nebo hypotékové dluhopisy.

Cenný papír

Pohledávka nebo vlastnické právo, které emitují podniky, správní celky nebo stát. (př.akcie, dluhopisy)

Cenný papír na doručitele (majitele)

Majitelem cenného papíru je osoba, která tento cenný papír předloží. Cenné papíry na doručitele zaručují nejvyšší stupeň převoditelnosti. Změna vlastnictví se realizuje předáním cenného papíru.

Cenný papír na jméno

Na cenném papíru na jméno je uvedeno jméno oprávněného vlastníka.

Cenný papír na řad

Na cenném papíru na řad je vyznačeno jméno oprávněné osoby s doložkou na řad. Převod se uskutečňuje rubopisem (písemné prohlášení zpravidla na rubu cenného papíru).

Certifikát

"Certifikát je tzv. ""strukturovaný produkt"" (je vytvořen ze struktury aktiv). Ve struktuře certifikátů tak můžeme najít aktiva jako je např. ropa, pitná voda, zlato, akcie, indexy, měnové kurzy. Certifikátů existuje řada druhů, od velmi konzervativních až po ty nejagresivnější."

Certifikát práva na dividendy / požitková akcie

Listina, zajišťující majetkové právo ve společnosti (většinou nárok na podíl ze zisku a nebo likvidačního zůstatku). Právo je zajištěno oficiální listinou - certifikát práva na dividendy. Tento certifikát lze také prodat, neplatí ale jako akcie (žádné hlasovací právo na valné hromadě akciové společnosti).

Clearing House

Centrum, kde dochází k fyzickému vypořádávání obchodů s cennými papíry.

Collar

Collar je smluvní fixování maximálního a minimálního úroku pro pohyblivou úrokovou míru.

Convertible bond

Anglický výraz pro konvertibilní/převoditelné dluhopisy

Crash

Dramaticky rychlé a silné snížení cen na burze, většinou následuje po nadmíru optimistickém očekávání ve velkých segmentech na trhu cenných papírů.

Cross Hedge

Zajištění hotovostní pozice termínovaným kontraktem, který se liší od podkladových aktiv, ale je stejný co se týče vývoje ceny.

Cum

"Cum pochází z latiny

Cyklické akcie

Druh akcie, která vykazuje vysokou míru výnosnosti v období ekonomické expanze. Výnosová míra cyklické akcie výrazně klesá v období ekonomické recese. Např. akcie stavebního průmyslu, průmyslu dlouhodobých spotřebních statků nebo automobilového průmyslu.

Časování

Vybrat si správnou dobu na nákup / prodej fondů nebo akcií. Odbornící však nedoporučují privátním investorům čekat na správný okamžik. Průzkum ukazuje, že většina privátních investorů stejně toto načasování správně neurčí. Syn: Timing

Částečná exekuce

"Částečná exekuce vzniká, jestliže nelze celou objednávku provést najednou, ale pouze částečně

Čisté obchodní jmění

Čistá hodnota veškerého jmění ve fondu.

Daň z příjmu právnických osob

Daň z příjmů korporace nebo obchodního společenství. Dani z příjmu podléhají kapitálové společnosti, obchodní společenství a ostatní právnické osoby spadající pod osobní právo. Akciové společnosti (jako kapitálová společnost) platí daň z jejich zisků. Každá dividenda je zatížena daní, jež akcionáři mohou odúčtovat z vlastních daní, případně může být i zpětně vyplacena. Viz. Daňová metoda

Daně z investic (KESt)

Zvláštní metoda zvyšující daň z domácích kapitálových příjmů. KESt musí být vybrána zdaněným subjektem nebo jeho bankou v zastoupení a odevzdána finančnímu úřadu. Dani z investic se lze vyhnout dodáním certifikátu o osvobození od daně. Srážky daně jsou srovnány se splatnou daní z příjmů.

Datum emise cenného papíru

Datum označující den, kdy může dojít k vydání cenného papíru prvému nabyvateli

Datum vydání cenného papíru

Cenný papír je vydán dnem, kdy se stane majetkem prvého nabyvatele.

DayTrader

Sekulant na akciovém trhu, který se snaží vydělat na pohybech akcií v rámci jednoho dne.

Delta

Indikátor ukazující vztah mezi hodnotou opce a změnou ceny podkladových aktiv.

Den vypršení / ukončení

Datum, kdy vyprší opční listina. Opční listiny se skutečnou hodnotou se musí uplatnit nejpozději v tento den, jinak se stávají bezcennými.

Denominace

Udává, na kterou nominální hodnotu zní jednotlivé části dluhopisu nebo akcie společnosti.

Depo / Účet CP

Cenné papíry mohou být uloženy u úvěrové banky k uschování a spravování. Každý zákazník má zřízen vlastní depo / účet CP(podobné jako běžný účet na peněžní styk), kde jsou registrovány typy cenných papírů, jejich nominální hodnoty, počet kusů, identifikační čísla, atd. a také jméno a adresa majitele účtu.

Deriváty

Odvozené cenné papíry. Jejich hodnota se pohybuje v závislosti na pohybu ceny jejich podkladového aktiva (viz podkladové aktivum). Nejznámější deriváty jsou warranty, opce a futures contracts.

Deutsche Terminbörse (DTB)

Plně elektronická burza, která začala pracovat v roce 1990 v Německu. DTB nabízí elektronické obchodování s deriváty a ostatními finančními instrumenty.

Devalvace

Devalvace způsobí, že cena měny oproti jiné měně (vnější hodnota měny) je snížena. Tímto jsou exporty výhodnější a importy dražší. Opatření slouží ke stabilizaci měnového kurzu a uskutečňuje se přes emisní banku. Opak: Revalvace

Devizová opce

Devizová opce dává majiteli právo, nikoliv ale povinnost, určitou částku za předem stanovený kurz a k předem sjednanému termínu koupit nebo prodat.

Devizy - Termínované obchody

Devizy - termínované obchody, je termínovaná smlouva, podle níž je majitel oprávněn a povinen určitou částkou k určité době, k sjednanému kurzu koupit nebo prodat.

Disagio

"Termín pro rozdíl mezi nominální hodnotou cenného papíru s fixním úrokem a emisní cenou, která je nižší. Syn: Disážio Opak: Agio

Disážio

Viz. Disagio

Diskontní sazba

Úroková sazba, za kterou centrální banka kupuje směnky / bankovky od privátních bank.

Diversifikace

V kontextu finančního investování, diversifikace znamená rozložení investic do různých typů finančních instrumentů za účelem vytvoření portfolia s maximálním ziskem a minimálním rizikem.

Diverzifikace rizika

Slouží k omezení rizika a dosažení optimálního výnosu investicemi do různých druhů finančních instrumentů, jejichž výnosy jsou nezávislé.

Dividenda

Výnos plynoucí z vlastnictví akcie. Výše dividendy závisí na hospodářském výsledku společnosti a na rozhodnutí valné hromadou společnosti.

Dividendový kupon

(Také kupon) Dividendový kupon opravňuje majitele k obdržení ročních dividend a je součástí akcií. Každá akcie je dodána se stránkou o 10-30 dividendových kuponů. V den plnění, majitel vystřihne kupon a vymění jej za dividendy.

Dividendy

Část zisku podniku, zisk na akcii, který se vyplácí vlastníku akcií. Dividendy jsou vyjádřeny buď v procentu nominální hodnoty nebo v udané částce za kus.

Dlouhá pozice

Označení pro nakoupené cenné papíry pokud investor spekuluje na růst.

Dlužní úpis / Hypotéční list

Dlužní úpis je pevně zúročitelný cenný papír vydán privátní nebo veřejnoprávní hypotéční bankou. S příjmy z emisí dlužních úpisů se financují dlouhodobé hypotéční půjčky k financování jak pozemků či budov, tak i lodí. Dlužní úpisy jsou zabezpečeny dlužními úpisy první třídy.

Dno

Úrokové dno je opakem cap / vrcholu. Po zaplacení prémie, kupující úrokového dna má záruku jistého předem určeného minimálního úroku. V případě, že úrok klesne pod smluvené úrokové dno, prodejce úrokového dna automaticky vyrovná rozdíl jeho majiteli.

Doba trvání

Průměrné období investice do jednoho nebo vice druhů cenných papírů. Jelikož jsou úrokové platby za investovaný kapitál, doba trvání je většinou kratší než termín samotných titulů.

Dodatečná burza / Po obchodní burza

Obchody cenných papírů, které jsou plněny po skončení oficiálního burzovního času.

Dodatečný margin

Jestliže čistá hodnota margin účtu pro další transakce klesne pod udržovací margin, je požadováno na držiteli účtu, aby vyrovnal rozdíl v hotovosti.

Dražební burza

Dražební burza je klasická forma burzovního obchodu. Obchod je uskutečňován na platformě osobního kontaktu mezi burzovními makléři. Opak: Elektronická burza.

Due diligence / Povinná péče

Při vydávání mezinárodních cenných papírů a dluhopisů recenzují zástupci vedoucího manažera zisk a obchodní situaci stejně jako aktuální roční výkazy vydavatele. Tento proces je nazýván povinnou péčí.

Due Dilligence

Velmi podrobné a detailní prověření fungování společnosti. Zpravidla se provádí při emisi nových cenných papárů nebo při nákupu společnosti.

Efektivní zúročení

Celkový zisk z investovaného kapitálu, měřený jako skutečné zúročení (efektivní zúročení) vloženého kapitálu. Rendita (výnosnost) je stanovena většinou v procentech. Ta je téměř vždy rozdílná od procent nominálního úroku nebo dividend, protože kupní cena nesouhlasí s nominální hodnotou. Výpočet: výnos (dividendy,úroky) např. 6% , vyděleno aktuální cenou, např. 150%, (6x100)/150 = 4% zúročení.

Emerging markets

Kapitálové trhy v zemích s teprve se rozvíjející ekonomikou. Tyto země bývají charakteristické rychlým hospodářským růstem, což má pozitivní vliv na vývoj domácích kapitálových trhů (region jižní Asie, východní Evropa a Latinská Amerika). Investování na těchto trzích je ale ve většině případů spojeno s velkým ekonomickým a politickým rizikem. Syn: Rozvíjející se trhy

Emise

Vydání a distribuce cenných papírů na kapitálový trh, tato emise je provedena buď přímo (přímá emise) nebo za pomoci kreditní instituce (externí emise). Většinou jsou emise provedy přes banku (banka emitenta) nebo skupinou bank (konsorciem). Finanční instituce buď provedou prodej jménem emitenta na bázi komise nebo koupí cenné papíry za fixní cenu a následně je nabídnou veřejnosti za vyšší cenu. Emisní cena cenných papírů by neměla být nižší než nominální hodnota.

Emise zahraničních dluhopisů

U zahraniční emise je sídlo vydavatele mimo Německo. Zahraniční dluhopisy jsou vydávány v domácí nebo cizí měně.

Emisní cena (cenné papíry)

Cena, kterou investor musí zaplatit za nákup nových cenných papírů. V Německu akcie mohou být vydány pouze v nominální hodnotě nebo za vyšší cenu.

Emisní cena (investiční fondy)

Denně stanovená cena, za kterou lze koupit jednotku fondu. Jednotková hodnota plus poplatek.

Emisní kurz

Emisním kurzem cenného papíru se rozumí peněžní částka, za kterou emitent vydává cenný papír.

Emitent / vydavatel

Privátní společnost (většinou akciová společnost) nebo veřejně/státní organizace, vydávající cenné papíry, např. vláda vydává státní dluhopisy, akciová společnost vydává akcie.

European Exchange (Eurex)

Kooperace evropského trhu termínovaných obchodů s harmonizujícím řádem a standardními produkty. Nyní je to německá Deutsche Terminbörse a švýcarská SOFFEX, společně působí v organizaci Eurex (EURopean EXchange).

Evropská opce

Opce, která může být uplatněna pouze v den její splatnosti.

Ex-date

V tento den je určitý cenný papír zbaven urč. práva a tento cenný papír začíná být obchodován popř. oceňován bez (=ex) tohoto práva ( např. práva na dividendu).

Ex-dividend

Doba, která vzniká mezi oznámením dividendy a jejím skutečným proplacením. Během této doby nejsou noví investoři oprávněni obdržet dividendy.

Fed (federální rezervní systém)

Systém centrální banky USA. Úkolem je: systém centrální banky má snahu udržovat pomocí finančních a politických nástrojů cenovou stabilitu, nízkou nezaměstnanost, dlouhodobou platební rovnováhu a přiměřený hospodářský růst. Stanovení pořadí priorit závisí na uváženém rozhodnutí rady. K dispozici má tyto nástroje: politika minimálních rezerv, politika na otevřeném trhu, jakož i refinanční politika. Kromě toho, povolení k určení margin požadavků pro nákup cenných papírů a oprávněním prezidenta definovat limit překlenovacího úvěru.

Federální půjčka

Dluhopisy obchodovatelné na burze vydané federální vládou s 10 - 30 letou lhůtou. Jak federální půjčky tak i federální obligace mají fixní nominální úrok a jejich emisní ceny se liší.

Federální termínový obchod

Finanční instrument zabezpečující vlastníku právo a povinnost koupě nebo prodeje standardního federálního dluhopisu nominální hodnoty 250.000 DM se ziskem 6%.

Fill or kill

Parametr pokynu. Pokyn musí být po doručení na burzu okamžitě a úplně uspokojen nebo ihned zrušen.

Finanční výkaz

Bilance a výkaz zisku a ztráty představují finanční výkaz. Podle obchodního práva, obchodník musí vytvořit zahajovací výkaz na začátku jeho obchodních aktivit a finanční výkaz na konci každého hospodářského roku, který obsahuje informaci o stavu jeho aktiv a pasiv. Jako finální zprávu pro účtovácí účely, výkaz zisku a ztrát shrne náklady a příjmy za hospodářský rok a určí zisk nebo ztrátu pro tento rok. Zákonný zástupce společnosti je zavázán přidat komentář k finančnímu výkazu obsahující vysvětlení bilance a výkazu zisku a ztrát.

Finanční vypořádání

Vypořádání spočívající ve finančním vyrovnání rozdílů cen podkladových aktiv (např. u futures na akciový index).

Fixování

Určuje a nabízí kurzy a tržní ceny. Viz také: tržní cena, kurz

Fond peněžního trhu

Fond investující shromážděné finanční prostředky do krátkodobých investičních instrumentů s pevným výnosem a splatností do 1 roku.

Forward contract

Dohoda mezi kupujícím a prodávajícím o obchodu, který proběhne v budoucnosti. Všechny podmínky obchodu (cena, množství, doba provedení obchodu…) mohou být nastaveny tak, aby co nejlépe vyhovovaly oběma stranám. Z tohoto důvodu jsou forward contracts velmi nelikvidní.

Free float / Volný oběh

Jako Free Float se označuje část akcií akciové společnosti, které nejsou ve stálém držení, měřené v poměru k celkově vydanému počtu akcií.

Fundamentální analýza

Fundamentální analýzou se hodnotí cenný papír na základě několika ukazatelů. Hlavní veličiny jsou výnosy, platební schopnost (tok hotovosti / úrokové platby), koeficient ceny/výnosu, nárůstový potenciál, jakož i cyklické a fiskální podmínky. Na základě těchto informací předpokládají analytici podnikovou obchodní činnost a rentabilitu a zároveň zjišťují šance na zvýšení ceny.

Futures contract

Dohoda mezi kupujícím a prodávajícím o obchodu, který proběhne v budoucnosti. Všechny podmínky obchodu (cena, množství, doba provedení obchodu…) jsou definovány burzou. Protistrany musí tyto podmínky důsledně dodržovat. Z tohoto důvodu jsou futures contracts velmi likvidní.

Fúze & akvizice

Zprostředkování nákupu nebo prodeje podniků nebo jejich částí.

G

Zkratka užívaná v oficiálních kurzovních záznamech, která znamená, že byl zaznamenán požadavek na cenné papíry v daném kurzu, nicméně nebyla žádná nebo velmi malá nabídka. Proto nebyl uzavřen žádný obchod.

Gamma

Indikátor ukazující na závislost mezi opcí delta a tržní hodnotou podkladových aktiv.

Gilt Edged

Prvotřídní britské cenné papíry, jež jsou emitovány vládními orgány nebo mají vládní záruku.

Globální akciové portfolio

Portfolio tvořené akciemi celého světa.

Globální depozitní certifikát (GDR)

Globální depozitní certifikát je cenný papír emitovaný a obchodovaný na mezinárodních trzích. GDR je odvozen od bazické akcie. Ve formě GDR je možné například obchodovat akcie některých největších českých bank. Z pohledu těchto bank se jedná o certifikáty vydávané proti složení kmenových akcií, s GDR nejsou s nimi spojena hlasivací práva.

Globální fondy

Fondy investující do investičních instrumentů po celém světě.

Going public

"Veřejná nabídka akcií společnosti, která byla před touto operací ve vlastnictví omezeného okruhu akcionářů. Lze přeložit i jako ""jít na burzu"""

Good Til Cancelled Order (GTC)

Pokyn k nákupu nebo prodeji za určitou cenu. Tento pokyn zůstává platný dokud není realizován nebo dokud jej klient nezruší. Syn: Platný až do zrušení

Graf

Termín pro grafické znázornění vývoje ceny. Grafy jsou vyobrazeny formou čar, sloupců, čísel atd.

Grafová analýza

Kontrola a prognóza vývoje ceny a zisku cenných papírů. Metody grafové analýzy (analýzy cenných papírů) jsou: Fundamentální analýza: posuzuje finanční rozvahu a zisk podniku a odvozuje závěry ohledně ceny akcie a dividend. Technická nebo grafová analýza : používá čísla a grafy z předešlého vývoje cen a odráží chování investorů v minulosti.

Gratis akcie / bezplatná akcie / prémiová akcie

Tyto akcie jsou vydávány, jestiže akciová společnost přemění volné rezervy v majetkový kapitál. Vlastní kapitál společnosti se nezmění, takže účast akcionáře zůstane beze změny.

Greenshoe

Zajištění v upisovcí dohodě, které opravňuje k dalším akciím v případě vyjímečné veřejné poptávky.

Hedge fond

"Hedge fond investuje své prostředky zpravidla do vysoce rizikových instrumentů. Tento typ fondu není podroben přísné regulaci obvyklé pro fondy sbírající úspory ""drobných"" investorů a je tedy vhodnější pro velké investory."

Hedge koeficient

V opčních a termínových obchodech, hedge koeficient ukazuje, kolik opcí nebo termínovaných obchodů je potřeba koupit nebo prodat, aby se úplně neutralizovaly cenové změny podkladových aktiv.

Hedging

"Transakce, která snižuje riziko v investičním portfoliu za využití instrumentů

Historická votalita

Historická votalita je určena minulými cenovými změnami, na základě kterých je také určena.

Hlasovací právo, rozhodovací právo

Akcionářovo právo účatnit se valné hromady a tím se podílet na rozhodování o vedení společnosti. Každý akcionář může zplnomocnit třetího (úvěrovou banku, obchodního představitele akcionáře nebo jiného zmocněnce), aby vykonal na valné hromadě jeho hlasovací právo. Často zplnomocní akcionáři účelně svoji správní banku k výkonu hlasovacího práva.

Hlavní manager

Manager je v úzkém kontaktu s emitentem a přejímá všechnu práci v souvislosti s emisemi, sestavením prospektů, žádá o registraci k obchodování na burze nebo podporuje rozvoj trhu atd.

Hlavní úrok

Centrální bankou stanovená úroková sazba na rozdělení peněz z centrální banky. Hlavní úrok ovlivní úroveň úroků na peněžním trhu. Viz. také: diskontní sazba, lombardní sazba

Hodnota kurzu

Odpovídá kurzu cenného papíru na burze. V této hodnotě kurzu podléhají akcie zdanění.

Hot issue

Hot issues - anglosaský výraz pro emise, u nichž při upisování došlo k výraznému převisu poptávky nad nabídkou, poněvadž se očekává, že budoucí tržní cena na sekundárním trhu bude podstatně vyšší než cena emisní.

Identifikační číslo cenného papíru (ISIN)

"Číslování různých typů a skupin cenných papírů za účelem zjednodušení transakcí

Immediate or Cancel

Okamžitě uspokojit nebo zrušit. Druh příkazu k provedení burzovní operace. Pokyn se má uspokojit ihned v maximálně možném rozsahu. Pokud není možné pokyn jako celek či její část okamžitě uspokojit, ruší se.

Implicitní volatilita

"Měřítko očekávané volatility podkladových aktiv

In the money

Označení opcí, jejichž uplatnění dává ekonomicky smysl. Call opce je in the money když současná cena podkladového aktiva je vyšší než realizační cena (strike price) opce. Naopak, put opce je in the money když současná cena podkladového aktiva je nižší než realizační cena opce.

Index

Statistický nástroj měřící změny v ekonomice nebo změny na finančních trzích během určené doby. To se většinou dělá tak, že posuzované cenné papíry poměřujeme k základnámu číslu, které se rovná 100%.

Index akcií

Ukazatel, který je tvořen tržními cenami vybraných akcií. Odráží vývoj akciových kurzů na burze.

Index cenného papíru

Index je nadřazený termín pro rejstříky cenných papírů a opcí. Rejstříky cenních papírů jsou vypočítané za účelem sečíst celkový stav trhu do jednoho čísla. Kromě toho jsou rejstříky cenných papírů také užívány jako měřítko výkonu investičního fondu. Často je cenový hedging založen na rejstřících cenných papírů. Index je pak vypočítán za pomoci matematické rovnice a statistické metody.

Indexová opce

Opce, jejímž podkladovým aktivem je index (DAX 30, DJIA apod.) Při expiraci (realizaci) nedochází k fyzickému dodání, ale pouze k peněžnímu vypořádání.

Indexové dluhopisy

Efektivní návrat indexových dluhopisů nezávisí na nominálním úroku a ceně v době nákupu dluhopisu. Spíše je efektivní návrat předem určen a zabezpečen regulérním přizpůsobením nominálního úroku a nebo spláceného množství. Indexové dluhopisy chrání investora od ztrát zapříčiněných inflací. V Německu je vydání indexových dluhopisů téměř nemožné a to od té doby, co se vyžaduje povolení centrální bankou (Bundesbank), které může být vydáno pouze ve výjimečných případech.

Indexový fond

Prostředky investorů jsou použity na nákup instrumentů kopírujících vývoj zvoleného burzovního indexu.

Inflace

"Koeficient ukazující zvýšení cenové hladiny během určitého sledovaného období

Inkaso

Pod výrazem inkaso se rozumí sbírka splatné pohledávky, především šeků (šekové inkaso), vrubopisů (vrubopis inkaso), směnek (inkaso směnkové), splatných dluhopisů, úroků a dividendových kuponů. Inkaso je uskutečněno bankou nebo autorizovanou osobou.

Insider / zasvěcená osoba

Osoba, ve většině případů vedoucí pracovník korporace, který má přístup k privilegovaným informacím týkajících se ceny podnikových akcií. Zákon zakazuje použití těchto informací k vlastnímu prospěchu nebo ku prospěchu třetí osoby a tím znevýhodnit ostatní (především co se týče trhu akcií).

Insider obchody

Jako insider obchody jsou na burze označovány nákupy nebo prodeje cenných papírů na základě důvěrné informace veřejnosti ještě neznámé. Zasvěcenec (nebo insider) má tyto znalosti zpravidla na základě jeho odborných úkolů a odpovědností. Insider obchody nejsou zákonem dovoleny a mohou být také podle trestního práva stíhány.

Investiční bankovnictví

"Investiční bankovnictví tvoří část národních a mezinárodních finančních služeb. Nejvíce to zahrnuje IPO obchod, obchod s cennými papíry, právě tak jako ekvitní financování. Investiční bankovnictví je nabízené specializovanými investičními bankami

Investiční banky

V US bankovním systému, finanční instituce specializující se na IPO a obchod s cennými papíry.

Investiční certifikát

Akcie ve fondu cenných papírů nebo fondu nemovitostí.

Investiční fond

Obecně fond, jenž je založen na stejných principech, na jakých je organizována akciová společnost. Fond získává prostředky emisí akcií. Získaný kapitál pak investuje na finančním trhu do různých druhů investičních instrumentů. Investoři jsou akcionáři fondu, přičemž svá práva mohou prosazovat na valné hromadě. Tato konstrukce fondů se používá hlavně v USA, ve Velké Británii (Investment Trust), ve Francii (SICAV), v Nizozemsku (Investment Companies) a v ČR (investiční fondy)

Investiční koeficiennt

Aktiva fondu mínus jeho hotovostní rezervy, jako např. část fondu, která je investována do cenných papírů, nemovitostí nebo derivátů. Vždy musí být investováno nejméně 51 procent aktiv investičního fondu do typů cenných papírů popsaných v obchodním prospektu.

Investiční postup / metoda

Postup / metoda investování do cenných papírů. Nejdůležitější z investičních postupů jsou stavba knihy, metoda fixní ceny, privátní investice a metoda soutěžní nabídky.

IPO

První nabídka akcií na domácím trhu cenných papírů v případě nárůstu kapitálu nebo změny v umístění, jako např. akcie společnosti jsou poprvé nabídnuty zajímajícím se investorům. S IPO, akcie jsou obvykle také zaregistrované na burze k obchodování a jsou také zařazeny na oficiálním kurzovním lístu. Z pohledu společnosti, IPO nabízí možnost získání externího rizikového kapitálu použitím akcie jako nástroje korporačního financování.

ISIN kód cenného papíru

Identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů.

Jednotný kurz

Menší objednávky jsou zpracovány v jednotném kurzu. Kurz je určen jednou denně, většinou kolem poledne. Cenné papíry s větším objemem nebo ty, které přitahují veřejný zájem, jsou kótovány nepřetržitě během obchodní doby. Také: kontinuální burza / kurzy

Jednotný kurz / Promptní kurz

Menší objednávky jsou zpracovány v jednotném kurzu. Kurz je určen jednou denně, většinou kolem poledne. Cenné papíry s větším objemem nebo ty, které přitahují veřejný zájem, jsou kótovány nepřetržitě během obchodní doby. Také: kontinuální burza / kurzy

Jmenovitá hodnota

Český právní termín pro nominální hodnotu, rozumí se včetně uvedení příslušné měny. Týká se produktů komerčního i investičního bankovnictví.

Junk bond / Podřadné dluhopisy

Podřadný dluhopis je vysoce ziskový, vysoce rizikový dluhopis s nízkým nebo žádným ohodnocením. Ohodnocení BBB nebo nižší.

Kapitalizace trhu

Kapitalizace trhu poukazuje na aktuální hodnotu akcie, např. množství akcií násobeno hodnotou akcie.

Kapitálová společnost

Forma podniku, do které se mohou zapojovat investoři kapitálu, aniž by se osobně účastnili na vedení společnosti. Investice peněz stojí tedy v popředí, nikoli vlastní podnikatelské jednání.

Kapitálový trh

Místo, kde je nabízen dlouhodobě uvolněný kapitál prostřednictvím finančních instrumentů.

Kmenová akcie

Garantují zákonná a statutární práva akcionáře. Opak: Prioritní akcie

Kmenové akcie

Poskytuje běžná právní a statutární práva vlastníku cenných papírů. Opak: Preferované akcie

Kodex při převzetí

Doporučení vydané burzovní poradní radou pro všechny strany zapojené v dobrovolných veřejných nabídkách na převzetí firmy. Pravidlo chování je - bez ohledu na právní úpravy - navrženo jako flexibilní nástroj, který se časem přizpůsobí dle praktických zkušeností. Nesoudí užitečnost z veřejných převzetí, nýbrž zajišťuje, aby veřejné návrhy na uzavření smlouvy obsahovaly všechny informace důležité pro akcionáře a vedení cílové společnosti, aby byli schopni udělat adekvátní rozhodnutí. Kodex by měl zabránit tržním manipulacím a zajistit, aby všichni účastníci jednali v rámci daných pravidel.

Koeficient pohybu hotovosti

Koeficient pohybu hotovosti je indikátorem rentability zakládající se na pohybu hotovosti. Koeficient ukazuje poměr mezi cenou akcie a pohybem hotovosti na akcii. Kalkulace: Koeficient pohybu hotovosti = cena akcie / pohyb hotovosti na akcii. Pohyb hotovosti na akcii se vypočítá následovně: Pohyb hotovosti celkový / počtem akcií.

Komoditní a obchodní financování

Komoditní a obchodní financování je nová finanční korporační technika. Nalézá především využití v rámci financování exportního obchodu. Emisní banka vztahuje poskytnutí úvěru, ani ne na doručovatele a ani ne na příjemce podkladového zboží, ale pouze na zboží samé. Komoditní a obchodní financování je používáno u surovinového / materiálového obchodu s firmami ze zemí dřívějšího varšavského paktu.

Komodity

Hmatatelný produkt, například ropa, zrniny, drahé kovy... Komodity jsou obvykle obchodovatelné na burze prostřednictvím futures kontraktů (viz futures contract).

Konečný kurz

Poslední denní kurz na konci obchodního dne.

Konsorcium

Sdružení bank a obchodníků s cennými papíry zabezpečujících cizí emisi cenných papírů.

Kontinuální kurz

V rámci burzovních hodin, kurz se neustále mění dle nabídky a poptávky. Většinou cenné papíry s kontinuálním kurzem mají širší trh, tzn. že u těchto cenných papírů jsou obchodovány větší objemy a kurz jednotlivých objednávek je méně ovlivňován.

Konzorcium

(přechodné) Sloučení, obzvláště bank (konsorcium bank), za účelem řešení větších finančním úkolů a zároveň rozvržení s tím spojených rizik. Dnes se hlavně utvářejí konsorcia při umísťování cenných papírů (emisí).

Kótování cenných papírů na burze (také určení kurzu)

Určení kurzu pro všechny cenné papíry registrované burzou. Kótování cenných papírů je prováděno kurzovním makléřem. Průběh podléhá burzovním pravidlům. Obchod je proveden v kurzu, ve kterém je vykonáno maximální množství objednávek (koupi a prodeje). Kurz pro cenné papíry může být udán jednou za den (jednotný kurz) nebo vícekrát denně (kontinuální kurz). T

Krátká pozice

Používá se pro spekulaci na pokles ceny. Investor si vypůjčí cenné papíry, které následně prodá na trhu. Po poklesu ceny je pak nakoupí zpět se ziskem. (angl. short sale)

Krátký prodej (short selling)

Angl. Short selling Investor prodá vypůjčené cenné papíry. Cenné papíry vrátí později. Investor spekuluje na pokles ceny cenného papíru a doufá, že ho v budoucnu nakoupí za nižší cenu.

Kryté opční listiny

Od počátku obchodování s opcemi byl termín kryté opční listiny užíván pro akciové opční listiny, dávající majiteli právo fyzicky přijmout akcie, které jsou v držení v odděleném fondu během opční doby. V poslední době bylo zapojení odděleného fondu stále více vynecháváno. Místo toho zabezpečují vydavatelé opce dalšími finančními transakcemi, za účelem zajistit doručení majiteli opce v době splatnosti. Kromě toho se nyní termín kryté opční listiny také používá u opcí, které dovolují hotovostní vyrovnání místo fyzického doručení.

Kupní opce

Kupní opce zaručuje právo nákupu finančních instrumentů během stanovené doby za stanovenou cenu.

Kupon

Typ cenného papíru, také nazývaný dividendový kupon. Je součástí akcii a na jeho předložení je dividenda vyplacena. Viz. také: akciový certifikát a talon

Kupón (dluhopisný)

Úrokový kupon cenného papíru s fixní úrokovou sazbou, který lze v den splatnosti vyměnit za hotovost v oficiálních burzovních kancelářích (banky, spořitelny).

Kurz

Cena pro cenné papíry a jiné zastupitelné zboží, obchodováné na burze. Kurz je vyjádřen za kus v procentech z nominální hodnoty nebo v určité měně. Oficiální kurz je pevně stanoven kurzovním makléřem.

Kurz cenného papíru

Kurzem cenného papíru se rozumí cena uveřejněná jako kurz tohoto cenného papíru na veřejném trhu.

Kurz nabízených cenných papírů

Pod tímto pojmem se rozumí v obchodě s cennými papíry obecný kurz cenného papíru na burze. Opak: prodejní kurz.

Kurzovní dodatky

Ceny jsou formálně publikovány v kurzovním listě a jsou doprovázeny dodatky. Uveřejnění samotných cen není postačující pro udání kompletního obrazu tržní situace. Dodatky poskytnou informaci popisující tržní situaci a rovnováhu mezi poptávkou a nabídkou.

Kurzovní lístek

Soubor výsledků obchodování, který burza zveřejňuje v elektronické i tištěné podobě. Obsahuje zejména kurzy veškerých cenných papírů obchodovaných na burzovních trzích, objemy obchodů.

Kurzovní makléř

Burzovní makléř, který určuje kurz cenných papírů na základě nabídky a poptávky a provádí koupě a prodeje na cizí nebo vlastní účet.

Kux/kuks

Akcie společnosti řízené důlním zákonem. Tyto cenné papíry nemají žádnou nominální hodnotu, reprezentují část aktiv společnosti. S tímto typem cenných papírů se dnes jen zřídka setkáme, protože důlní společnosti byly dnes většinou nahrazeny akciovými společnostmi.

Large Cap

Jedná se o společnosti s velkou tržní kapitalizací (existuje více definic, ačkoliv nejčastěji se za velkou tržní kapitalizaci považuje kapitalizace v pásmu 5 až 25 miliard dolarů).

Leverage

V opčním obchodě: koeficient mezi nejvyšší relativní cenovou změnou opce a relativní cenovou změnou podkladových aktiv. Spekulační faktor pro opce je určen vydělením ceny akcie cenou opce. To ukazuje násobek akcií, na jehož cenovém vývoji se majitel opcí účastní v porovnání s přímým investorem - se stejnou kapitálovou investicí.

Lhůta (dluhopis)

Lhůta dluhopisu je období mezi emisí / vydáním a posledním obchodním dnem (den splacení / umoření).

Likvidita

1.Vyjadřuje schopnost přeměnit cenný papír zpět na finanční hotovost. 2.Tento pojem lze použít i v souvislosti s velikostí objemu obchodů cenného papíru.

Likvidní trh

Trh na kterém je velké likvidita. Investoři nemají problém koupit nebo prodat i větší množství cenných papírů aniž by ovlivnili cenu.

Limit

Omezení ceny objednávky k maximu nebo do minima. Jestliže je cena vyšší než limit (nákupní příkaz) nebo nižší než limit (obchodní objednávka), příslušné příkazy nejsou uskutečněny.

Limitní pokyn

Pokyn se stanovenou limitní podmínka, která stanovuje maximální cenu nákupu a minimální cenu prodeje, za kterou je investor ochoten obchodovat.

LME

"Zkratka pro London Metal Exchange

Lombard sazba

Úroková sazba na půjčku, kterou Bundesbank (centrální banka) poskytuje bankám za zástavu cenných papírů, s cílem překlenout dočasný nedostatek likvidity.

Lombardní úvěr

Je poskytnutí úvěru bankou, protihodnotou je zastavení práv na majetek, zejména na cenné papíry.

London Interbank Offered Rate (LIBOR)

Jméno úrokové sazby určené na londýnských finančních trzích: sazba, za kterou jsou místní banky připraveny půjčit peníze sobě navzájem. LIBOR je užíván jako referenční sazba pro obligace s proměnlivým úročením, swaps, atd..

London International Financial Futures Exchange (LIFFE)

Evropská nejstarší a najdůležitější burza finančních termínovaných obchodů, založená v roce 1982.

Long

Osoba, která zakoupila kontrakt(y), aby si zajistila pozici na trhu a která ještě tuto pozici neuzavřela skrze vyrovnávající prodej. Opak: short

Long call

Long call umožňuje kupujícímu kupní opce zakoupit podkladová aktiva za pevnou cenu k předem určenému datu. Opak: short call

Long hedge

Pojištění rizika ztráty, vyplývající z nepříznivé volatility, nákupem termínovaných obchodů nebo opčních smluv na příslušných trzích. Opak: short hedge

Long pozice

V termínovaných obchodech, býčí pozice. Opak: short pozice

Long put

Long put umožňuje kupujícímu kupní opce prodat podkladová aktiva za pevnou cenu k předem určenému datu. Opak: short put

Lot

Minimální jednotka obchodnování na burzovních trzích. Lot je vyjádřen buď v počtu kusů akcií, nebo v peněžním ekvivalentu. Na burzách se obchody zpravidla neuskutečňují v libovolném množství, ale v lotech a jejich násobcích.

Majetkové uspořádání

Část pololetní zprávy, vychází z rozdělení a změn majetku fondu.

Makléř

Fyzická osoba, která má povolení Komise pro cenné papíry vykonávat pro obchodníka s cennými papíry odborné obchodní činnosti.Makléř může tuto činnost vykonávat pouze pro jednoho obchodníka s cennými papíry, k němuž musí být v pracovním poměru.

Management buying

Převzetí společnosti přes externí management. Viz také na účelový odkup akcií.

Management buyout

Převzetí společnosti přes management, který již ve společnosti pracuje. Viz také na účelový odkup akcií.

Margin call

Jestliže klesne hodnota margin konta na termínované smlouvy pod udržovací hranici, je majitel konta povinnen tento rozdíl vyrovnat.

Margin Call

Upozornění zákazníka obchodníkem na nedostatečně zajištěný úvěr a zároveň výzva zákazníkovi k tomu, aby učinil kroky vedoucí k dostatečnému zajištění úvěru.

Margin trading(Maržové obchody)

Obchodování s využitím úvěru. Při tomto způsobu obchodování využívá investor částečně k nákupu cenných papírů cizích zdrojů.

Marže

"Marže je rozdíl mezi cenami, kurzy a úrokovými sazbami . Syn: Spread

Medvěd

"Podobný termín: medvědí trh, klesající trh. Medvěd je termín používaný v anglo-saské investiční komunitě (NY a Londýnská burza), je to obchodník, který očekává podstatný pokles cen akcií. Výrazu Medvěd se také užívá pro investora, který je celkově pesimistický co se týče vývoje na trzích. Investor může být ""medvědí"" pokud se jedná o určité akcie a nebo o trh jako celek. Opak: Býk

Medvědí trh

Označení pro klesající trh.

Mělký trh

Trh, na kterém dochází k malému obratu. Na tomto trhu je poměrně velký rozdíl mezi prodejním a kupním kurzem.

Měřítka rizik

Aby investor byl schopen učinit vyvážené rozhodnutí, potřebuje k tomu nástroje, které mu poskytnou informace ohledně rizikového koeficientu a různých možností investování. Bylo vyvinuto množství různých indikátorů, které pomáhají ohodnotit akcie, tato skupina se nazývá měřítka rizik. Nejdůležitějším měřítkem rizika je volatilita a beta.

Měsíc vypršení / ukončení

Měsíc, kdy vyprší série opčních listů.

Mimoburzovní trh

Trh, který není organizovaný burzou cenných papírů. Obchody se uskutečňují přímo mezii účastníky trhu - investičními bankami, institucionálními investory apod.

Mutual fond

Americký výraz pro otevřený investiční fond.

Nabídka k výměně

(také výměna akcií) Nabídka k výměně starých cenných papírů za nové nebo za cenné papíry jiného podniku. Směna akcií je častá u fúze společností (příležitostně také u sanování).

Nabídkový postup

Nabídkový postup se používá ve spojení s kombinovanými postupy pro federální dluhopisy, umístění státních pokladních poukázek a od srpna 1995 také pro částečné množství federálních obligací.

Naked warrants / Holé opce

Opce, které jsou vydány bez paralelního vydání opčních dluhopisů. Naopak od tradičních opcí, naked / holé opce se netýkají financování projektů firmy. Většinou jsou vydávány bankami a burzovními domy. Často peněžité vyrovnání nahrazuje převod podkladových aktiv. Holé opce mohou být jak kupní, tak i prodejní opce. Podskupinou naked / holých opcí jsou tak zvané kryté opce.

Náklady / výdaje

V investičních fondech rozlišujeme náklady, které nese investor přímo (např. majetkové náklady, depozitní poplatky) a takové, které jdou na vrub fondu a jsou přímo odečteny od jeho majetkové hodnoty, což zhoršuje výkon fondu v porovnání s přímým investováním do majetku.

Nákupní kurz

Nákupní cena, cena jakou je kupující ochoten zaplatit za cenný papír, jako akcie nebo dluhopisy. Opak: Podejní kurz

Nárůst kurzů na burze

"Nárůst kurzů na burze je také označován jako ""Býčí trh"". Tato situace na trhu označuje déle trvající vzestup kurzu. Býčí trh se pouze nevztahuje na mimořádný vývoj jednotlivého cenného papíru, nýbrž celkově naznačuje vývoj burzovního trhu, trhu s dluhopisy nebo alespoň důležité části trhu. Opak: pokles na trhu, medvědí trh."

Návratnost dividend

Návratnost dividend je indikátorem hodnocení a porovnání akcií. Je to koeficient vyplacených dividend a ceny akcií. Indikátor lze vypočítat dle aktuálních vyplacených dividend nebo na základě dividend očekávaných v budoucnu.

Navýšení kapitálu

Korporační finanční nástroj. Možnosti korporace: 1. navýšení kapitálu vydáním nových akcií (upisovací práva), 2. nárůst kapitálu s firemními fondy (prémiové akcie). Dalším zdrojem financí je kapitál druhého stupně, který je získán v emisi dluhopisů s upisovacím právem nebo s konverzním právem (vydání opcí, směnitelné dluhopisy), právě tak jako osvědčený kapitál. To poslední je jakýsi druh prozatimního kapitálu, což znamená, že management má zákonné povolení zvýšit kapitálové navýšení na určité množství vydáním nových akcií, bez potřeby samostatného rozhodnutí akcionářů na valné hromadě.

Nekrytá pozice

Viz. Otevřená pozice

Nepřátelská fúze / Nepřátelská nabídka na převzetí firmy

Tento termín se užívá v případě investorova úmyslu (prní neoficiální krok) koupit firmu. Investor zkouší skoupit většinu akcií, aby měl pod kontrolou většinovou volbu. Stává se to většinou, když je akciová společnost na burze podhodnocena.

Net Free Equity

Krytí maržových pozic na všech peněžních účtech zůstatkem hlavního peněžního účtu. Podrobně je popsáno zde.

New York Stock Exchange (NYSE)

Také známá jako Wall Street, podle místa, kde se nalézá. NYSE je světově největší burza. Byla založena v roce 1792. Kurzy jak přicházejí, jsou nepřetržitě zpracovávány, neexistuje spot kurz. Objednávky, které nelze plně realizovat jsou dokončeny v dalším obchodním kurzu. Neexistuje podobný proces jako německá metoda přidělování.

Nominální hodnota

Nominální hodnota a kurzovní hodnota (tržní hodnota) se mohou od sebe lišit, tržní hodnota závisí na poptávce. Akciový kapitál společnosti vznikne součtem nominálních hodnot všech akcií. Nominální hodnota u pevně zúročitelných cenných papírů je částka, kterou emitent dluží majiteli papíru. Tuto částku musí dlužník (emitent) věřiteli (majiteli) splatit na konci výpovědní lhůty.

Nominální úrok

Úroková sazba týkající se nominální hodnoty investice. U cenného papíru s fixní úrokovou sazbou je to stejná sazba, jako sazba vytištěná na kuponu. Naopak realný úrok poukazuje na částku doopravdy získanou z investice.

Nové akcie / mladé akcie

"Akcie vydané při zvýšení kapitálu

Nový trh

Rostoucí segment na německé burze. Vydavatelé nového trhu jsou malé až střední, inovativní firmy, které podnikají jak v rostoucích sektorech, tak i v tradičních sektorech týkajících se inovativních výrobků, procesů nebo služeb. Většinou mají mezinárodní zaměření a jsou odhodláni vyvíjet investorské vztahy.

Nulový dluhopis

Dluhopis, který není dodán s úrokovým kuponem. Místo periodických úrokových plateb činí rozdíl mezi kompenzační částkou a emisní cenou výnos ke dni splatnosti. Proto investor obdrží pouze jednu platbu: zisk z prodeje, jestliže cenný papír prodá předčasně a nebo kompenzaci v době splatnosti. Nulové dluhopisy jsou většinou vydány s vysokým skontem a vypláceny v době splatnosti se 100% sazbou. Výše skonta v době vydání záleží na debitorově úvěruschopnosti a na úrokových sazbách na kapitálových trzích.

Nulový kupónový dluhopis

Viz. Nulový dluhopis.

Obchod na vlastní účet

Jestliže banka prodá nebo koupí cenné papíry na vlastní jméno.

Obchod po telefonu

Cenné papíry, které jsou obchodované po telefonu nebo přímo mezi bankami.

Obchod s opčními listinami

Specifický typ termínovaného obchodu. Kupující opce získá právo požadovat na prodávajícím prodej (kupní opce) nebo nákup (prodejní opce) jistých podkladových aktiv, během určeného časového intervalu a za předem určenou cenu (realizační cena na burze u opcí). Kupující za toto právo platí prémii (opční cena). Na rozdíl od termínových obchodů a dalších termínových transakcí, tato možnost existuje, ale nemusí být vykonána.

Obchodní fondy

Viz. No-load funds

Obchodní rejstřík

U obvodního soudu je veden veřejný registr, ve kterém jsou zapsány všichni obchodníci spolu s obchodními společnostmi. Nahlédnout do něj může každý bez toho, aniž by dokazoval právní či oprávněný zájem.

Obchodování

Cenné papíry jsou koupeny pouze pro spekulativní účely, bez ohledu na současnou a technickou situaci, investor očekává krátkodobý zisk. Bez vzrůstajících titulů tento typ investice nepřináší požadovaný úspěch.

Objednávka

Objednávka prodeje nebo koupě, především cenných papírů.

Objednávka cenného papíru

Příkaz ke koupi nebo prodeje cenného papíru.

Objednávkový instrument

Dokument, který lze převést na jinou osobu (převodní prohlášení vlastnictví na rubu dokumentu), např. registrované akcie.

Obligace

"Obligace, také dluhopis je instrument k střednímu a dlouhodobému financování (externí financování). Tímto se rozumí závazek mezi dvěmi (nebo několika) stranami, na jedné straně je dlužník a na druhé věřitel. Syn: Dlužní úpis

Obligace (Dluhopis)

Dluhový cenný papír s nímž je spojeno právo majitele požadovat splácení dlužné částky a vyplácení výnosů z dluhopisu. Emitent dluhopisu je povinen splatit jmenovité hodnoty dluhopisu buď jednorázově nebo splátkami ve stanovených termínech.

Obligace / Dluhopis

Obligace, také dluhopis je instrument ke střednímu a dlouhodobému financování (externí financování). Pod tím se rozumí závazek mezi dvěmi (nebo několika) stranami, na jedné straně je dlužník a na druhé je věřitel. Synonymum: dlužní úpis, dluhopis, půjčka.

Obligační fondy

Investují zásadně do středně- či dlouhodobých obligací. Charakteristické jsou pro ně vyšší úrokové sazby a mírné výkyvy kurzu.

Obrat

Pozitivní směr vývoje trendu uvnitř daného sektoru, korporace, celkovém trhu s cenými papíry, atd. Obrat nabízí skvělou příležitost vstupu na trh cených papírů.

Odběrné právo

Správnému akcionáři při zvyšování základního kapitálu akciová společnost vhodně zohledňuje dosavadní část. Bude-li základní kapitál například o třetinu zvýšen, dostane akcionář k úhradě odběrní cenu nové akcie v poměru 3:1( k 3 starým akciím jednu novou akcii). Během odběrní lhůty, nejméně dva týdny, lze odběrné právo také na burze prodávat nebo koupit.

Odkup akcií fondu

U otevřených fondů je společnost fondů povinna vzít nazpět vrácené podíly od investora a to v každý obchodní den a za výkupní cenu.

Odkupní cena

Viz. Podílová cena.

Odkupní poplatek

Někteří vydavatelé fondů účtují poplatek nejen při nákupu, ale i při prodeji akcií fondů. Čím déle tedy investor drží akcie ve svém portfoliu, tím nižší jsou pak odkupní poplatky.

One Cancel the Other (OCO)

OCO pokyn je složen ze dvou pokynů, jednoho Limitního a druhého Stop-Loss. Jakmile je jeden z těchto dvou pokynů uspokojen, druhý je okamžitě zrušen. Tento typ pokynu brokerjet nabízí výhradně při prodeji cenných papírů, tzn. limitní cena se nastavuje nad aktuální tržní hodnotu cenného papíru a Stop cena pod aktuální tržní hodnotu cenného papíru. Limitní pokyn nám umožní realizovat zisk od nastavené úrovně a Stop-Loss je zároveň ruční brzdou, která minimalizuje riziko výrazných ztrát.

Opce

Opce dává svému držiteli právo nakoupit (call) nebo prodat (put) přesně definované podkladové aktivum (akcie, měny, indexy, komodity) na přesně stanovenou cenu (strike price) po pevně stanovenou dobu. Za toto právo musí držitel opce jejímu prodejci (vypisovateli) zaplatit. Tato platba je označována jako opční prémie.

Opční cena

Cena kupní nebo prodejní opce, kterou kupující opce musí zaplatit v době uzavření obchodu.

Opční dluhopis

Dluhopis s dodatečným právem. Majitel má právo koupit akcie nebo cenné papíry s fixní úrokovou sazbou s předem daným koeficientem týkajícím se nominální hodnoty dluhopisu a sice během určitého období.

Opční fond

Jedná se o speciální typ investičního fondu. Většina fondů cenných papírů investuje majetek zákazníka pouze do dluhopisů i když vykazují vysoké kolísání kurzu. Opční fondy jsou převážně nabízeny milovníkům rizika, tedy spekulativním a především ziskově orientovaným investorům. Opční fondy se však hodí i pro konzervativního investora, který chce dodat svému, jinak bezpečně orientovanému účtu, malou spekulativní komponentu.

Opční list

Část certifikátu k vydání opční listiny. Opční listina zaručuje majiteli právo na koupi určitého počtu akcií společnosti za předem určenou cenu, během jisté doby. Dle podmínek vydání lze tento warrant oddělit od opčního certifikátu a obchodovat nezávisle. Viz. opční listiny, kryté opční listiny, naked warrants.

Opční právo

Právo kupujícího opce na splnění smlouvy během určité výpovědní lhůty. Opční právo lze převést kupujícím na třetí osobu.

Opční prémie

Platí ji nabyvatel opce prodávajícímu. Nabyvatel opce má pak právo se rozhodnout zda opci uplatní či nikoliv.

Open interest

Počet kontraktů, které nebyly vyřízeny v době obchodování.

Operační riziko

Riziko neočekávané ztráty vzniklé jedinou událostí, zapříčiněnou špatným informačním systémem, nevhodnou organizační strukturou nebo nedostačujícím kontrolním mechanizmem (riziko události), dále riziko vzrůstajících nákladů, ztráta výnosu zapříčiněná nepříznivým trendem v ekonomice jako celku nebo v určitém sektoru (obchodní riziko).

Opětovná investice

Roční výplata investičního fondu je obvykle znovu automaticky investována. Investorovi jsou připočítány nové fondové jednotky nebo části jednotek - založené na výkupní ceně. Nová investice roční výplaty vede ke zvýšení investovaného kapitálu. Viz. složitý úrok

OTC obchod

Obchod na mimoburzovním trhu.

Otevírací cena

První cena, která je fixní pro cenný papír s kontinuálním vývojem kurzu po otevření burzy.

Otevřené pozice

Otevřené pozice jsou opce nebo termínované obchody, ale také short obchody akcií, jejichž den spatnosti ještě nenastal a jejichž majitel má stále možnost provést další operace.

Otevřený podílový fond

Investiční společnost vydává neomezené množství podílových listů. Majitel podílového listu, podílník, může podílový list kdykoliv zpět odprodat investiční společnosti.

Out of the money

Označení opcí, jejichž uplatnění nedává ekonomicky smysl. Call opce je out of the money když současná cena podkladového aktiva je nižší než realizační cena (strike price) opce. Naopak, put opce je out of the money když současná cena podkladového aktiva je vyšší než realizační cena opce.

Outperformer

Hodnocení akciových odborníků, týkající se budoucího vývoje ceny akcií. Dle názoru analytiků se bude tržní outperformer vyvíjet lépe než celkový trend na trhu. Je těžké stanovit vývoj cen pro celý akciový trh, proto analytici používají index akcií jako referenci.

Over par / Nominální nadhodnota

Cena, která je vyšší než nominální hodnota (100%). Rozdíl se nazývá agio. Opak: below par / Nominální podhodnota.

Over-the-counter obchod / Mimoburzovní obchod

Bankovní obchod, kdy platba a dodávka je uskutečněna u bankovní přepážky, např. dodání cenných papírů za hotovost.

Oversubscription

Požadavek na více cenných papírů než bylo vydáno. Jestliže je emise oversubscribed, musí zapojené banky podle toho snížit žádosti zákazníku.

Overweigh

Hodnocení akciových odborníků týkající se budoucího vývoje ceny akcií. Overweigh znamená, že poměr jednoho druhu akcií v investorově portfoliu by měl by být větší než u ostatních akcií. Podle názoru analytiků se bude cena akcií vyvíjet lépe než celkový trend na trhu. Je těžké stanovit vývoj cen pro celý akciový trh, proto analytici používají index akcií jako referenci.

Pákový efekt

Využití cizího kapitálu ke zvýšení výnosu vlastního kapitálu. Využití např. u warrantů. Poměr mezi %-tní změnou tržní ceny warrantu a jeho podkladového aktiva. (angl. Leverage effect)

Parita

Burzovní cena nebo upisovací cena rovnající se nominální hodnotě zmíněného cenného papíru. Jestliže cena a nominální hodnota se rovnají, paritní cena je 100% nominální hodnoty.

Pasiva / Závazky

"Závazky, to je běžný termín pro všechny pozice uvedené na pravé straně bilance

Péče o kurz

Speciální zásah v kapitálovém trhu nebo na burze - většinou se zapojením bankovního konsorcia - k regulaci a podpoře kurzu cenných papírů. Vlastníku příslušného dokumentu by měla být poskytnuta možnost kdykoliv koupit a prodat své cenné papíry. Péče o kurz zvýší zastupitelnost cenného papíru. Je pak ohebný a ne ztrnulý a urychluje se tím i přizpůsobení situaci na trhu. Německá centrální banka provádí péči o kurz u veřejných dluhopisů a umožňuje tak obchod s většími částkami.

Peněžní trh

Trh krátkodobých cenných papírů a depozit, jejichž splatnost je do 1 roku.

Penny stocks

Akcie s nízkým kurzem (nižší než jeden dolar), které jsou mimořádně rizikové, protože i malá změna ceny má za následek vysoký procentuální rozdíl. Časté na trzích severní Ameriky, Austrálie a Ásie.

Penny Stocks

Americké spekulativní akcie, jejichž tržní cena je nižší než 1 USD.

Penzijní fond

Finanční instituce spravující penzijní úspory. Penzijní fond vytváří různé druhy penzijních plánů. ( penzijní plán s definovanou dávkou, penzijní plán s definovaným příspěvkem a penzijní připojištění).

Performance

Výkonnost portfolia při současném zohlednění rizika.

Pevně úročené cenné papíry

Dluhové cenné papíry, jejichž úroková sazba je neměnná až do jejich splatnosti.

Plášť

"Listina cenných papírů, např. akcie nebo půjčky

Platební schopnost

Také likvidita, hotovostní rezerva.

Počáteční margin

Peněžitá záruka, která musí být uhrazena na počátku termínované transakce (opce nebo termínované obchody)

Podhodnocení

Jestliže je cenný papír ve srovnání s ostatními akciemi příliš levný, je brán jako podhodnocený. To samé platí, jestliže se skryté fondy nebo růstový potenciál adekvátně neodráží v tržní ceně.

Podílová cena

Celkový majetek fondu rozdělený počtem emitovaných podílů. Podílová cena je zveřejňována denně depotní bankou a KAG.

Podílový certifikát

Akciový certifikát vydaný společnostmi, který je podpořený právy na aktiva, ale - na rozdíl od regulérních akcií - neudílí členská práva, zvláště pak hlasovací práva. Společnost se tak chrání před nevítaným vlivem, zatímco ve stejnou dobu získává nový kapitál. Dle právních podmínek jsou podílové certifikáty srovnatelné s dividendovými.

Podílový list

Cenný papír, který vyjadřuje podíl na majetku fondu.

Podkladová aktiva

Cenné papíry nebo jiné referenční tituly na kterých jsou založeny deriváty. Např. u OMV opce, OMV akcie jsou podkladová aktiva.

Podkladová měna

Jedná se o měnu, ve které investor nebo emitent vede své účetní knihy.

Podkladové aktivum

Akcie, měna, komodita, index, úroková sazba. Obecně jakékoliv aktivum, jehož cena se vyvíjí v čase. Pohyb ceny podkladového aktiva slouží jako základ pro pohyb ceny derivátů (opcí, futures).

Podmíněný pokyn

Pokyny typu „Podmíněný pokyn“ jsou aktivovány na základě dosažení předem definované hodnoty sledovaného podkladového aktiva (např. index DAX). Po dosažení cílového kurzu sledovaného podkladového aktiva je pokyn aktivován a odeslán na trh na základě předchozího zadání jako tržní nebo limitní.

Podmínky

U cenných papírů se pod tímto pojmem rozumí určité vlastnosti papíru, jako například: úroková sazba, emisní kurz, výpovědní lhůta, umoření, atp. (podmínky dluhopisu).

Podpůrná linie

Spodní cenové limity. Dle předpokladů založených na grafové analýze klesnou ceny těžko pod tuto hranici. Takováto spodní cenová hranice může být také odvozena od vnitřní hodnoty akcie (základní analýza).

Podváha

Odhad akciového experta o budoucím očekávaném vývoji kurzu akcií. Podváha znamená, že podíl specifických akcií v portfoliu investora by měl být menší než u jiných akcií. Dle názoru analitiků bude vývoj kurzu akcie horší než celkový trh. Jelikož lze vývoj trhu akcií jako celku jen těžko určit, používají analytikové akciový index jako referenci.

Pohyb hotovosti

Hotovostní příjem, hotovostní zisk. Pohyb hotovosti je čistý příjem platebních prostředků z obchodních operací a ostavních aktivit během určité doby. Pohyb hotovosti je běžným a efektivním indikátorem hodnocení finanční situace podniku a pro ohodnocení na burze. Pohyb hotovosti je publikován v ročním výkazu podniku. V Německu se skládá z platební bilance, plateb dividend, rezervy a odpisů stálých aktiv. Relativní indikátor: Pohyb hotovosti / počet akcií. Viz. Koeficient pohybu hotovosti .

Pokles

Viz. Medvědí trh

Poplatek závislý na aktivách

Jednorázový konzultační a marketingový poplatek, který přechází na prostředníka a je splacen při koupi fondu. Pro akciové fondy je poplatek 5%, pro fondy s fixním úrokem 3 %.

Portfolio

Soubor investičních instrumentů, které jsou předmětem investování jednoho subjektu.

Povinné noviny

Každá burza má povinnost vydávat noviny. Toto je určeno burzovním registračním úřadem. Emitent cenných papírů musí uveřejnit v těchto novinách všechna oznámení, např.: finanční rozvahu, odběrná práva.

Pozastavení (obchodu)

Představenstvo každé německé burzy je oprávněné pozastavit záznamy jednotlivých cenných papírů v případě, že jsou ovlivněny náhlými událostmi, které mohou mít za následek nadnormální cenové změny. Toto zaopatření zamýšlí dát příležitost účastníkům trhu, obstarat si dodatečné informace o příslušných společnostech. Kromě toho mají zabraňovat náhlým, panickým prodejním reakcím trhu. Pozastavení obchodu slouží především jako ochrana malých investorů, ti z takového neklidu jsou často úplně překvapeni a nemají žádnou možnost včas a náležitě jednat.

Pre-trading

Obchodování před otevřením oficiálních trhů.

Předburzovní obchod

Jako předburzovní obchod je označován obchod cenných papírů, který se koná před samotným burzovním časem mezi bankami a obchodníky bez burzovního dozoru.

Předem stanovená sazba

(angl. Future Rate Agreement). Mimoburzovní úroková termínovaná smlouva. Mezi smluvními partnery je dohodnuta úroková sazba, měna, nominální hodnota a referenční období. Rozdíl mezi sjednanou a v den splatnosti platnou úrokovou sazbou je vyúčtován mezi partnery.

Představenstvo

Statutární exekutivní útvar (management) podniku.

Preferenční akcie

Preferenční akcie má vůči kmenové akcii přednostní práva při rozdělení zisku. Typ preferenční akcie je dividendní preferenční akcie. Tento cenný papír nemá hlasovací právo. Jako kompenzaci za to, dostane investor (akcionář) vyšší dividendy než majitel kmenové akcie. Preferenční akcie bez práva volby smějí být vydány pouze do celkové výše nominální hodnoty, jako je nominální hodnota ostatních akcií. Preferenční akcie bývá často vydávána v případě, kdy jsou problémy s prodejem kmenových akcií, jako výsledek nepříznivého ekonomického prostředí. Investor je touto emisí pobízen ke koupi nových akcií.

Převoditelné dluhopisy

"Majitel převoditelné obligace má možnost proměnit tento cenný papír za akcie, během výpovědní lhůty dluhopisu k předem stanovenému koeficientu. Zda je možnost změny pro majitele zajímavá, závisí na vývoji kurzu akcie. Pokud právo změny nebylo vykonáno, je dluhopis na konci výpovědní lhůty splacen (umořen). Syn: Směnitelná obligace

PRIBOR

Prague Interbank Offered Rate. Pražská mezibankovní úroková sazba.

Price-earnings ratio P/E

Oblíbený ukazatel finanční a fundamentální analýzy. Je definován jako poměr tržního kurzu akcie k zisku po zdanění na akcii.

Příkaz k poslednímu dni v měsíci

"Příkaz k poslednímu dni v měsíci má platnost do konce měsíce. Termín ""K poslednímu dni v měsíci"" označuje konec měsíce."

Primární emise (initial public offer)

Úpis nových cenných papírů z důvodu získávání kapitálu společnosti.

Primární trh

Opak sekundárního trhu. Trh, kde se obchoduje s nově vydanými cennými papíry.

Privátní umístění

Není to doopravdy součástí IPO obchodu, jelikož cenné papíry nejsou nabídnuty veřejnosti. V metodě privátního umístění je úkolem banky kontaktovat hlavní invetsory, jako jsou instituční investoři nebo investorské firmy a umístit u nich velké části emise. Výhodou privátního umístění je úspora nákladů za prospekty, registraci na burze a dále pak usnadnění a urychlení financování, jelikož nejsou nutné žádné předchozí kontroly, procedury registrace na burze a ani není zapotřebí sledovat statutární období.

Prodávající opce

Osoba prodávající opční listiny.

Prodejní (PUT) opce

Druh opce, který jeho majiteli (kupujícímu) dává právo prodat a vypisovateli (prodávajícímu) ukládá povinnost odebrat (koupit) podkladová aktiva za předem sjednanou cenu.

Prodejní cena

Cena, za kterou je cenný papír nabízen. Opak: Nákupní cena

Prodejní kurz

Prodejní cena, cena za kterou je prodejce ochoten prodat cenný papír. Opak : Nákupní kurz

Prodejní opce

Právo, ale ne povinnost, prodat určité množství cenných papírů s fixní úrokovou sazbou nebo jiné cenné papíry během určeného období za stanovenou cenu.

Prodejní prospekt / Prospektus

Prospekt obsahující smluvní podmínky investičního fondu a všechny důležité informace k posouzení investičního záměru. Musí být předán investorovi před koupí akcií.

Proměnný kurz

Na burze cenných papírů jsou kurzy velkých korporací, tzv. Blue Chips, nepřetržitě určovány. Viz. kontinualní kurz

Proměnný záznam/notace

Viz. průběžný záznam/notace

Promptní obchod

Pod tímto pojmem se rozumí uzavření smlouvy na burze o koupi nebo prodeji cenných papírů, finančních instrumentů, deviz nebo jiného zboží. Tato smlouva musí být splněna ihned nebo v krátké lhůtě (do dvou burzovních dnů). Opak: Termínovaný obchod

Promptní trh cenných papírů

Na tomto trhu jsou vedeny obchody cenných papírů pouze v promptním kurzu.

Prospectus

Právně požadovaný dokument, obsahující přehled informací o společnosti, která chce nabízet akcie nebo dluhopisy na burze. Prospectus požadovaný pro registraci pro oficiální obchod musí být podrobnější a podléhá přísnějším závazkům, než prospectus pro počáteční veřejnou nabídku v regulovaném trhu.

Prospekt cenného papíru

Listina, kterou emitent cenného papíru, který má být přijat k obchodování na veřejném trhu nebo veřejně nabízen, sděluje investorům základní informace o sobě a svém podnikání, finanční situaci a údaje o vydávaném cenném papíru. Může existovat i užší prospekt, který je jednodušší a používá se pro cenné papíry, které mají být veřejně nabízeny, ale nebyly přijaty k obchodování na veřejném trhu.

Prováděcí cena

Viz. Základní cena.

Prováděcí zpráva

Přes prováděcí zprávu poukazuje majitel opce na to, že chce uplatnit svoji opci a s ní spojené právo.

Provize

"Provize jsou částky, které jsou uvedeny v rozvaze na straně pasiv jako bezpečnostní rezerva. Tyto zásoby jsou užívány pro vyrovnání závazků (ale také: nákladů nebo rizik ztrát), které jsou v době sestavování rozvahy ještě nejasné a blíže neurčené. Zásoby jsou svým charakterem podobné skutečným závazkům. Použití: provize jsou přiděleny místo příslušných nákladů k hospodářskému roku, ve kterém náklady vznikly, bez ohledu na to, jaký může být peněžní tok. Opatrný přístup zaváže společnost k udání případných nebo očekávaných budoucích ztrát již v této době. Výška provizí je založena na odhadech. Cílem této operace je uvést zisk nebo aktivum, které není příliš vysoké. Provize sníží výsledek společnosti

Provozní kapitál

Klíčový koncept pro statistickou bilanční analýzu, která má za cíl udržet rozdíly likvidity společnosti pod dozorem (stanovení likvidity). Ukazuje rozdíl mezi běžnými aktivy a krátkodobými - dlouhodobými závazky.

Prozatímní certifikát

"Dočasný dokument potvrzující vlastnictví cenných papírů do té doby, než jsou nakonec vydány

Publicita

Korporace mají právní povinnost publikovat určité informace o firmě. Většinou se také dobrovolně publikují další informace (vývoj a výzkum, uzavřené smlouvy, investice do budov a akvizice) za účelem získání a rozšíření důvěry, především u akcionářů.

Půjčka cenného papíru

Majitel cenného papíru půjčí brokerovi své akcie nebo dluhopisy s podmínkou, že on po uplynutí většinou velmi krátké doby, vrátí listiny stejného typu a hodnoty nazpět. Broker platí majitely zapůjčených cenných papírů poplatek. Broker může během této doby použít cenné papíry ke splnění vlastních dodacích povinností. Majitel tím naopak může zvýšit výkon svého portfolia.

Půjčka na dlužní úpis

Půjčka na dlužní úpis je dlouhodobý úvěr pro velké korporace, veřejnou administrativu nebo pro určité úvěrové instituce se zvláštním úkolem. Jsou hodně podobné dluhopisům, ale nejsou obchodovatelné na burze. Věřitelé jsou většinou tzv. úvěroví výběrčí, např. pojišťovací společnosti. Zprostředkovatelem tohoto typu úvěru jsou většinou úvěrové banky.

Půjčky, výpůjčky

Výraz pro domácí i zahraniční dluhopisy s fixním úrokem, které jsou vydávány veřejným emitentem jako federální, státní nebo krajové, ale také pro privátní firmy za účelem korporačního financování.

Put opce

Prodejní opce. Právo, ale ne povinnost, prodat určité množství cenných papírů s fixní úrokovou sazbou nebo jiné cenné papíry během určeného období za stanovenou cenu.

Quick ratio

Měřítko likvidity podniku. Rovná se: hotovost nebo jiná hotovostní aktiva + cenné papíry + pohledávky / krátkodobé dluhy.

Quota akcie

Typ akcií běžných v US a Kanadě, které nejsou vydány s udanou nominální hodnotou, nýbrž nabízejí určité procento z podnikových aktiv, resp. akciový kapitál podniku. Kurz je v jednotkách. Syn: Akcie bez nominální hodnoty

Řízený trh

Část trhu na německé burze cenných papírů, který má snadnější připouštěcí podmínky nebo méně přísné vydavatelské předpisy než oficiální obchod. Ceny jsou pro tento trh udávány speciálně pověřeným volným makléřem. Ceny jsou dle pravidel úředně stanoveného kurzu, ale ne oficiální.

Schopnost lombardu

Poskytnutí úvěru ve výši cenných papírů

Sekundární trh

Trh, na kterém jsou obchodovány již dříve emitované cenné papíry. Bývá také označován jako trh starých cenných papírů. Sekundární trh cenných papírů je možné dělit na burzovní a mimoburzovní trhy cenných papírů.

Sell out

Také: sell off. V obchodování s cennými papíry, panický prodej na burze, následkem je pokles cen akcií. Po sell out, kdy ceny akcií dosáhly dna (konec medvědího trhu), je velmi dobrá šance na anti-cyklické nákupy.

Settlement / Vypořádání

Settlement / Vypořádání finančního kontraktu. Dva typy vypořádání: hotovostní vypořádání (hotovostní platba) a fyzické plnění (dodání podkladových aktiv).

Short

Jestliže investor prodal akcie, které nevlastnil (short sale), pouze si je vypůjčil od brokera a doufá, že je posléze koupí nazpět za nižší cenu. Je to spekulativní postup. Opak: Long

Short call

Short call je prodaná kupní opce. Opak: Long call

Short hedge

Hedgingu proti fluktuaci ceny se dosáhne získáním prodejní pozice na termínovaných obchodech nebo na trhu opcí. Opak: Long hedge

Short pozice

Short pozice je výsledkem prodeje opční slmouvy, referuje debitu cenných papírů po short prodeji. Opak: Long pozice

Short put

Short put je prodaná prodejní opce. Opak: Long put

Short sale

viz Krátká pozice

Skrytá aktiva

Skrytá aktiva nebo skryté provize formují část hodnoty majetku společnosti, kterou nezasvěcený člověk zcela nerozpozná nebo pouze částečně rozpozná v rozvaze. Skrytá aktiva jsou výsledkem podhodnocení jmění nebo nadhodnocení závazků. Lze je najít na obou stranách rozvahy. Skrytá aktiva navíc navýší hodnotu společnosti k hodnotě, která je rozpoznatelná v rozvaze a ve výkazu zisků a ztrát. V rámci zdanění znamenají skrytá aktiva dočasné snížení zdanitelných položek.

Slabý trh

Slabá forma efektivnosti trhu. Situace na trhu, kdy jsou veškeré minulé informace téměř okamžiě absorbovány. Není možné předpokládat jakoukoliv kurzovou reakci na tyto informace. Na tomto trhu ztrácí smysl veškeré analýzy, které vycházejí z historických dat.

Sleva při opětovné investici

Sleva udělená za opětovnou investici vyplacené částky do stejného fondu. V tomto případě investor obvykle neplatí žádný nebo jen snížený poplatek. Dimenze slevy za nové investice je zveřejněna spolu s distribučním oznámením.

Small cap, Mid cap

Akcie středních a menších kapitálových obchodních společností. Opak: Large Caps, Blue Chips

Small/mid caps

Akcie středních a menších kapitálových obchodních společností. Opak: Large caps / Blue Chips

Smíšené fondy

Termín užívaný pro fondy, které investují jak do dluhopisů, tak do akcií a které většinou mají maximální limit poměru mezi investicemi do dluhopisů nebo akcií. V závislosti na aktualním stavu trhu, správa fondu určí příslušný mix obou typů cenných papírů.

Smíšený fond

Fond investující do různých cenných papírů - do majetkových cenných papírů, do dluhopisů nebo do různých finančních derivátů

Současná hodnota

Termín pro celkovou aktuální hodnotu jedné nebo více - pozitivních nebo negativních - plateb, které jsou očekávány k budoucímu datu. Současná hodnota je určena snížením budoucích plateb k aktuální hodnotě a sečtením obou. Současná hodnota ukazuje aktuální hodnotu sérií plateb. Na druhou stranu, poskytuje nástroj pro srovnání investic s různými platebními daty, avšak stejnými podmínkami. Nehledě na výnos z investovaných prostředků, současná hodnota je jedna z nejdůležitějších indikátorů pro analýzu dluhopisů.

Spekulační období

Období, které musí být mezi koupí a prodejem určitých aktiv, tak aby zisk, který tímto získáme byl vyjmut ze zdanění.

Spekulant

Spekulant kupuje cenné papíry očekávající brzký vzrůst jejich ceny, později je prodá se ziskem. Nebo prodá cenné papíry a doufá, že je koupí brzy nazpět za nižší cenu. Hlavním zaměřením spekulanta je krátkodobý profit a ne dlouhodobá investice. Opakem je konzervativní investor.

Splatnost

1. Den, kdy se pohledávka stává splatnou, nebo den, od kterého budou počítány úroky. 2. Den ukončení kontrakttu.

Split (splitting)

"Také: Rozdělení akcií. V obchodování na burze, splitting (rozdělení) všeobezně referuje o členění akcií nebo investičních podílů, jejichž cena vystoupila na velmi vysokou hodnotu, do dvou nebo více nových certifikátů, jejichž celková hodnota se rovná hodnotě starých cenných papírů. V US obchodu s cennými papíry je rozdělení akcií velmi běžnou procedurou. V Německu se tento koncept používá obzvlášť pro podíly investiční společnosti. Cílem rozdělování akcií je vyhnout se cenám, které jsou psychologicky příliš vysoké. Tímto se stanou cenné papíry více zajímavé pro investory. Touto cestou má také investor s malou hotovostí možnost investovat do cenných papírů nebo akcií

Spojený / Rizikový kapital

Akciový kapitál rychle rostoucích, většinou menších až středních podniků, které investují do technologických inovací, jako ochrana přírody nebo počítačové systémy. Kreditní instituce často poskytují management consulting ve spojitosti s kapitálovým finacováním.

Správní banka

Vede majetek fondu jménem majitelů fondu a uzavírá transakce na pokyn managera fondu.

Správní poplatek

Roční odměna za výkony managementu fondu a technického rozvoje, jakož i náklady za správu o činnosti a prodejní prospekty. Poplatky jsou přímo odečteny z majetku fondu.

Spread

Rozpětí mezi nákupní a prodejní cenou (kurzem).

Srážka

Srážka je nepatrné snížení burzovního kurzu, jestliže určitý stav dá podnět k poklesu kurzu. Je to především oddělený splatný dividendový kupon, zánik (pozbytí platnosti) jeho odběrného práva a vydání z opravné akcie.

Stálý emitent

To jsou vydavatelé, kteří pro běžné potřeby financování pravidelně vydávají cenné papíry. (Např. hypotéční banky, regionální banky, průmyslové kreditní banky či veřejné společnosti)

Standardní hodnoty

Viz. Blue Chips.

Stop limit

Druh burzovního pokynu typu "stop loss", který se používá ve chvíli, kdy se investor obává poklesu držené akcie. Jedná se o typ prodejního pokynu, ve kterém si investor stanoví 2 limity:


"STOP LIMIT", který musí být vždy nižší než je aktuální tržní cena akcie a slouží jako kriterium pro aktivaci pokynu
"LIMITNÍ CENU" - je minimální hodnota, za kterou se má prodejní pokyn realizovat.

Pokyn typu STOP LIMIT se aktivuje ve chvíli, kdy tržní cena akcie poklesne pod hodnotu STOP LIMIT - pak dojde k vygenerování prodejního pokynu s limitní cenou, kterou si klient zvolil. K prodeji dojde, pokud je limitní cena nižší, než je aktuální cena na trhu

Příklad: Investor si nastaví pokyn typu STOP LIMIT na prodej 5 ks akcií FORD se s parametry:
STOP LIMIT = 8,00 USD
LIMIT = 7,90 USD.

Aktuální cena je 8,35 USD. Vložený pokyn zůstává neaktivní až do té doby, dokud neklesne tržní cena akcií FORD pod 8 USD. Jakmile se tak stane, bude vygenerován pokyn na prodej 5 ks akcií Ford s limitní cenou 7,90 USD. Investor akcie prodá, pokud se po prolomení hranice 8,00 USD pohybuje jejich kurz nad limitní cenou 7,90 USD. Pokud by však došlo k velmi rychlému a dramatickému poklesu až pod hranici 7,90 USD, teoreticky je možné, že pokyn akcie nebudou vůbec prodány. Porovnejte se STOP MARKET

Stop-buy objednávka

Objednávka na koupi, která by se měla uskutečnit za nejnižší cenu v okamžiku, kdy se kurz dostane na určitý limit.

Stop-loss objednávka

Objednávka s limitem na ztrátu. Aby případný pokles akcií s vysokou volatilitou méně ohrožoval investora, lze u brokera umístit stop-loss objednávku. Samozřejmě, že stop-loss cena by měla být o něco nižší než poslední udaná cena. Obchod bude automaticky proveden v případě, že aktuální cena akcií klesne pod udanou stop-loss cenu. Čím menší je rozdíl mezi aktuální cenou a stop-loss cenou, tím se snižuje potenciální ztráta. Na druhé straně bude investor frustrovaný, jestliže byla stop-loss cena udána příliš vysoko, akcie byly prodány a po prodeji se cena opět zvýší. Umístění stop-loss objednávky na rostoucí akcie je zbytečné. Viz. Volatilita

Straddle

Objednávka koupě nebo prodeje stejného množství prodejních opcí a kupních opcí se stejnými podkladovými aktivy, se stejnou realizační cenou a se stejným dnem vypršení.

Strangle

Objednávka koupě nebo prodeje stejného množství prodejních opcí a kupních opcí se stejnými podkladovými aktivy, se stejným dnem vypršení, ale s rozdílnou realizační cenou.

Strap

Objednávka koupě nebo prodeje stejného množství prodejní opce a kupní obce se stejnými podkladovými aktivy, realizační cenou a stejnými podmínkami. Viz. Strip

Střednědobý cenný papír

Pevně zúročitelný cenný papír s maximální výpovědní lhůtou čtyř let. Emitent je kreditní instituce nebo veřejná instituce.

Strike price

viz Realizační cena

Strip

Protiklad strap, v stripu je koupeno dvakrát tolik prodejních opcí než kupních opcí.

Stripping

Stripping poukazuje na možnost obchodovat s certifikáty cenných papírů a s kupony dluhopisů odděleně. Stripping dluhopisy nabízejí možnost směnit regulérní federální dluhopis za několik nulových dluhopisů. Pro investora, stripping dluhopisy mohou mít za následek vyšší výnos po zdanění - v závislosti na jeho individuální daňové sazbě.

Swaps

Jako alternativa k přímému financování (dluhopis, fixní úrokový kredit) na mezinárodních finančních trzích, úrokové a měnové swaps se prokázaly jako zdroj úsporného, pevně úročeného externího kapitálu. Závazky úrokových plateb v měně pro jistý termín jsou směnitelné s čistým úrokovým swaps. Je důležité, že platby úroků za stejné základní množství podléhají různým úrokovým kalkulacím, a že nevzniknou žádné kapitálové závazky jako výsledek swapu. Cíl takového swapu je směnit relativní výhodu, kterou má jedna společnost oproti další, díky jejímu umístění na speciálním finančním trhu. Totéž platí pro měnové swaps. Hlavní podstatou měnových swaps je to, že závazky k výměně musí být založeny na různých měnách.

Swaption / SWAP Opce

Dohoda, která zabezpečí kupujícímu právo vstupu do swap s určenými podmínkami a úrokovým výnosem, a to v určitém čase. Za tyto podmínky musí kupující zaplatit opční premii.

Štěpení akcií (Split)

Technická operace, při které je nominální hodnota akcie rozdělena na více akcií o nižších nominálních hodnotách, přičemž jejich součet se rovná původní nominální hodnotě.

T = taxa

Jestliže se během obchodního dne neuskutečnil žádný obchod, musí kurzovní makléř odhadnout kurz (odhadne taxu). V případě, že neexistují žádné objednávky, nelze uskutečnit žádný obchod. Vitz. Ocenění kurzu

Talon

Obnovení / prodloužení akciových certifikátů (kuponů), více informací naleznete pod: dividendy nebo kuponové listy. V případě, že všechny dividendy a úrokové certifikáty byly ustřiženy a použity, obdrží majitel po předložení talonu nový kuponový list.

Technická reakce

Dočasné poopravení ceny oproti všeobecnému trendu.

Termínová burza

Na termínové burze (také futurum burze) se obchodují termínové smlouvy na zboží (komodity) nebo finanční produkty. Futurum burza slouží dvěma investorským skupinám. Jedni využívají termínové smlouvy, zabezpečující je proti kurzovým ztrátám. Ostatní, mnohem větší skupina, spekuluje. Na futurum burze jsou možné následující obchody: nákup nebo short sale termínovaných smluv, koupě (nebo short sale) kupních nebo prodejních termínovaných obchodů. Viz. Typy burz

Termínová smlouva

Termínovaný obchod je smlouva o koupi nebo prodeji určitého množství smluvní položky v určitou dobu (datum dodání) a za předem určenou cenu, která je dohodnuta při uzavírání slmouvy.

Termínované obchody komodit

Burza, kde probíhají termínové obchody vztahující se ke komoditám, které jsou obchodovány ve vysokých množstvích. Pro obchodní účely jsou komodity rozděleny do standardizovaných skupin s ohledem na množství a kvalitu. Celosvětově existuje 47 oficiálních burz pro komoditní termínové obchody, zvláště v USA a Kanadě. Nejstarší burza komoditních termínových obchodů a finančních kontraktů je Chicago Board of Trade, která byla založena v 1848 a dodnes je burzou s nejvyšším obratem. V Evropě jsou nejvýznamnější burzy komoditních termínových obchodů umístěny v Londýně, Amsterodamu a Paříži. Od roku 1995 je také usilováno o založení komoditní termínové burzy v Německu.

Termínovaný fond

Investiční fondy s ohraničenou lhůtou. Investor může tyto fondy koupit pouze v krátké odběrní lhůtě. Potom je emise fondu zastavena. Investovaný kapitál zůstává ve fondu až do konce termínu. Investor však může své podíly prodat. V den splatnosti jsou veškeré fondy rozpuštěny a uložený kapitál včetně nahromaděných výnosů je vyplacen majitelům.

Termínový kontrakt

Viz futures contract

Termínový trh

Trh, na kterém dochází k uzavírání termínových kontraktů.

Théta

Indikátor poukazuíjící na závislost hodnoty opce na změně ve zbývajícím období.

Tick

Používá se v jednání s termínovanými obchody nebo mimoburzovními obchody. Týká se minimální změny ceny - nahoru nebo dolů, která je povolena z hlediska bezpečnosti.

Ticker

Několikapísmenný kód cenného papíru pro jeho jednodušší identifikaci - používáno v USA.

Top limit/zone

Horní cenové limity. Dle úvah založených na grafové analýze ceny stěží stoupnou nad tyto hranice. Horní cenové limity mohou být také odvozeny z vnitřní hodnoty akcie (základní analýza). Jestliže má akcie dividendový výnos, který je významně výšší než aktuální tržní pevný úrok, je to dost nepravděpodobné, že se bude dále zvedat.

Trailing-Stop-Loss

Tento typ pokynu patří mezi Stop-Loss pokyny. Stejně jako u Stop-Loss pokynu je u Trailing-Stop-Loss Stop cena nastavena při prodeji pod aktuální tržní hodnotou akcie. Rozdíl mezi obyčejným Stop-Loss pokynem a Trailing-Stop-Loss je ten, že při Trailing-Stop-Loss je Stop cena nastavena v procentuální nebo absolutní vzdálenosti od aktuální tržní hodnoty cenného papíru. Při růstu ceny cenného papíru se tak Stop cena automaticky posouvá proporcionálně vzhůru. Při poklesu ceny cenného papíru se však Stop cena nemění. Trailing-Stop-Loss nám tak umožňuje snížit riziko velkých ztrát a vydělávat na růstu ceny cenného papíru bez nutnosti stále sledovat vývoj této ceny. Trailing-Stop-Loss brokerjet nabízí výhradně jako prodejní pokyn.

Tranche

Část dluhopisu, kterou lze vydat s různými úroky. Také jako mezinárodní dluhopis, který lze vydat v různých měnách.

Transakční náklady

Náklady, které musí být vynaložené na nákup nebo prodej finančního instrumentu.

Trend

Trend je budoucí vývoj ceny cenného papíru. Vychází z historického vývoje cenného papíru a jeho aktuálního postavení. Trend může být vzrůstající, klesající nebo má boční směr.

Trust

Britský termín pro investiční fondy.

Tržní hodnota

Cena, za kterou by byl finanční instrument volně obchodován mezi dvěma stranami. U opčního listu charakterizuje tržní hodnota teoreticky správnou cenu opce s ohledem na všechny faktory, které ovlivňují cenu. Existují různé modely k výpočtu tržní hodnoty.

Tržní kapitalizace

Vypočte se jako počet akcií emise násobený aktuálním tržním kurzem (na burze).

Tržní Outperformer

Hodnocení akciových odborníků, týkající se budoucího vývoje ceny akcií. Dle názoru analytiků se bude tržní outperformer vyvíjet lépe než celkový trend na trhu. Je těžké stanovit vývoj cen pro celý akciový trh, proto analytici používají index akcií jako referenci.

Tržní performer

Hodnocení akciových odborníků týkající se budoucího vývoje ceny akcií. Dle názoru analytiků se bude tržní performer vyvíjet podle celkového trendu na trhu. Je těžké stanovit vývoj cen pro celý akciový trh, proto analytici používají index akcií jako referenci.

Tržní riziko

Systematické riziko. Vyplývá ze specifik a vývoje celé ekonomiky, a proto je společné všem finančním instrumentům v rámci dané ekonomiky. Částečně lze systematické riziko diverzifikovat investicemi na mezinárodních trzích do zahraničních instrumentů, které jsou již pod vlivem jiného ekonomického systému. V rámci jednoho ekonomického systému se jedná o nediverzifikovatelné riziko.

Tržní Underperformer

Hodnocení akciových odborníků týkající se budoucího vývoje ceny akcií. Dle názoru analytiků se bude tržní underperformer vyvíjet níže a pomaleji než celkový trend na trhu. Je těžké stanovit vývoj cen pro celý akciový trh, proto analytici používají index akcií jako referenci.

Tvrdá měna

Měna s pevným kurzem, také měna s budoucím potencionálem pro vzrůst kurzu.

Tvůrce trhu (market maker)

Aktivní zprostředkovatel na finančních trzích, jenž oznamuje kupní a prodejní ceny, za které je ochoten kdykoliv koupit či prodat investiční instrument na svůj vlastní účet.

Účelový odkup akcií

Převzetí společnosti externími nebo vnitřními investory. V tomto typu získání společnosti užívá kupující jen malé vlastní zdroje. Hlavní část kapitálu potřebného pro koupi je opatřena přes bankovní úvěry a nebo emisi dluhopisů (díky někdy dost vysokém riziku, které tyto dluhopisy nesou, mají také vysoké ziskové rozpětí a jsou také nazývány junk / podřadné dluhopisy). Viz. Management buying, Buyout.

Účinek složitého úroku

Opět uložená výplata investičního fondu zvyšuje částku investovaného kapitálu a tím také výnos z investic. Ve srovnání s pravidelným vybíráním zisků přináší jejich opětovné investování vyšší nývratnost z investovaného kapitálu.

Úřední záznam

(úřední obchod) Záznam kurzu cenných papírů. Kurz vzniká přes úředního makléře (kurzovní makléř) na burze, je uveřejněný na oficiálním kurzovním lístku burzy, jakož i v hospodářské části denního tisku a v jiných mediích. Pokud jsou cenné papíry povoleny k úřednímu obchodu, musí splnit určité podmínky. K tomu patří uveřejnění prospektu a roční bilance.

Úrok kapitálového trhu

"Úrok z dlouhodobého kapitálu

Úroková opce

Úroková opce, která dává právo, ale ne povinnost koupit nebo prodat podkladové cenné papíry s fixním úrokem za předchozí cenu.

Úrokové riziko

Riziko změny úrokových měr. Tímto rizikem jsou nejvíce ohroženy cenné papíry, zejména akcie a dluhopisy.

Udržovací marže

Udržovací marže udává minimální částku, která musí být na účtu zákazníka, vzhledem k otevřené pozici termínovaného obchodu.

Umístění investic

Prodej cenných papírů veřejnosti. Čím více investorů koupí vydání, tím je lepší umístění. Předpokládá se, že velké množství kupujících může limitovat riziko náhlého poklesu ceny zapříčíněné nečekaným hromadným prodejem na burze.

Umoření

Splácení dluhu věřiteli je také označováno jako umoření. Dluhopisy (pevně zúročitelné cenné papíry jako dlužní úpisy nebo hypotéční dluhopisy) jsou spláceny dle emisních podmínek. Tyto podmínky jsou vytištěny na cenném papíru.

Underlying asset

viz Podkladové aktivum

Underperformer

Hodnocení akciových odborníků týkající se budoucího vývoje ceny akcií. Dle názoru analytiků se bude tržní underperformer vyvíjet níže a pomaleji než celkový trend na trhu. Je těžké stanovit vývoj cen pro celý akciový trh, proto analytici používají index akcií jako referenci.

Univerzální banka

Pod univerzální bankou se rozumí banka oprávněná k provedení všech typů bankovních obchodů a toto právo také využívá. V Německu převládá systém univerzálních bank.

Unlisted cenné papíry

Cenné papíry, které nejsou oficiálně obchodovatelné na burze nebo regulovaném trhu. Obchodují se na mimoburzovním trhu.

Upisovací kurz

Kurz (cena), za který může majitel upsovacího práva zakoupit akcie či jiné objekty.

Upsání

Pro obchody cenných papírů: pod výrazem upsání se rozumí závazek k převzetí určitého množství nově vydaných (emitovaných) cenných papírů (akcií, dluhopisů). To je provedeno písemným prohlášením na upisovacím listu. Banka (emisní dům) je pověřena přijímat úpisy na nové cenné papíry. Podmínky subskripce, jakož i úpisní lhůta (konec úpisu) jsou vydány v nabídce možné subskripce.

Uspokojit nebo zrušit

Druh příkazu k provedení burzovní operace. Pokyn se má uspokojit ihned v maximálně možném rozsahu. Pokud není možné pokyn jako celek či její část okamžitě uspokojit, ruší se.

Uzavírací kurz

Kurz cenného papíru, který je stanovan na konci obchodního dne dané burzy cenných papírů.

Uzavřený podílový fond

Podílový fond s omezeným množstvív podílových listů. Jejich majitel nemůže odprodat podílové listy zpět správci, může je odprodat jinému zájemci na veřejném trhu a cena je určena na základě nabídky a poptávky.

Variabilně zúročitelný úpis

"(angl.:Floating-Rate Note)

Variační Margin

(také: variabilní margin) Zisk nebo ztráta vyplývající z otevřené termínové smlouvy nebo opční pozice na základě každodenního hodnocení pozic.

Veřejná nabídka

Jestliže akcionářům společnosti je potencionálním kupcem nabízena cena za jejich akcie, toto je nazvané věřejnou nabídkou nebo nabídkou na převzetí firmy. Tato cena je obvykle vyšší než aktuální burzovní cena. Opak: Nepřátelská fúze / Nepřátelská nabídka na převzetí firmy

Veřejný trh

"Veřejným trhem je trh organizovaný burzou cenných papírů nebo jinou právnickou osobou, která k tomu má povolení (""organizátor mimoburzovního trhu"")."

Vertikální rozpětí

Opce s vertikálním rozpětím mají stejné podmínky, ale různé realizační ceny.

Vklad s výpovědní lhůtou

Uložení určité peněžité částky na předem určenou dobu. Věřitel dává tuto částku k dispozici na dohodnutou dobu a za to obdrží úrokovou platbu.

Vlastní emise

Vlastní emise je vydání cenných papírů přímo emitentem bez zapojení sprostředkovatele (banka). Předpokladem je, že emitent disponuje dobrým postavením pro umístění, musí dosáhnout k velkému množství investorů. Výhodou vlastní emise jsou nízké náklady, odpadá provize sprostředkovateli.

Volatilita

Kolísání výnosových měr nebo cen investičních instrumentů.

Volný makléř

"Sprostředkovává obchody všech cenných papírů

Volný obchodní styk

Volný obchod je obchodem titulů, které nejsou oficiálně zaneseny na kurzovním lístku. Volný obchod je součástí trhu cenných papírů. Požadavky na kvalitu těchto cenných papírů jsou nižší než na ty cenné papíry, které jsou oficiálně obchodovatelné nebo obchodovatelné na regulovaném trhu. Volný obchodní styk organizovaný burzou také podléhá burzovním pravidlům a poukazuje na cenné papíry, které nejsou zaneseny na oficiálním kurzovním lístku a také nejsou uzpůsobeny k obchodu na regulovaném trhu. Kurzy (ceny) jsou určeny dle nabídky a poptávky, ovšem musí odpovídat požadavkům na burzovní cenu. Kurzy jsou uveřejněny na úředním kurzovním listu (přísně odděleném od kurzů oficiálního obchodu). Zvláštní regionální a oblastní tituly s omezeným okruhem působnosti, jakož i rodinné společnosti se nacházejí ve volném obchodu.

Votalita

Termín pro kolísavý margin ceny.

Všechno nebo nic

Tento parametr zajišťuje, že nedojde k částečné exekuci pokynu - uspokojí se buď v plné výši nebo vůbec. Částečná exekuce může být v případě málo likvidních CP nevýhodná pro klienta - např. může dojít k obchodu pouze 1ks v rámci celého pokynu a tím zaplacení poplatků.

Vstup na akciový trh

"První veřejná nabídka akcií

Výchozí bod

Setina procenta (npř. 0.5% = 50 výchozích bodů).

Výkon

Také: koeficient návratnosti, celková návratnost. Výkon poukazuje na úspěch, zisk z kapitálových investic. Navýšení hodnoty investic je vyjádřeno jako výkon investičního managementu instituce jako je banka, investiční fond nebo firmy spravující různé mění. Výkon ukazuje historický profit v procentech během určité investiční doby (referenční období). Kalkulace ziku se zakládá na změně ceny na jedné straně a na výplatě dividend a úroků na straně druhé. Referenční období je většinou do jednoho roku.

Výnos na akcii EPS

Ukazatel akciové analýzy, který vyjadřuje zisk společnosti po zdanění připadající na jednu akcii.

Výnosy

Daňový zákon rozlišuje řádné a mimořádné výnosy. Úroky a příjmy z dividend jsou řádné výnosy a zcela podléhají zdanění. Zisk získaný z navýšení ceny u prodeje a profit z předplatního práva je pokládán za mimořádný výnos a je u soukromých investorů osvobozen od daně. Syn: Zisky

Vyrovnání

Dohoda mezi dlužníkem a věřitelem o vyrovnání dluhu zaplacením pouze zčásti, a to v situaci, kdy je zřejmé, že dlužník není schopen dostát svým závazkům. Z pohledu věřitele jde o snahu minimalizovat ztrátu, protože při případném konkurzu by mohla být diskontovaná suma ještě nižší.

Výsledek na jednu akcii

Obchodní výsledek na jednu akcii byl vyvinut dle určitých postupů Německého sdružení pro finanční analýzu a poradenství v oblasti investic (DVFA). Toto číslo je nutné k výpočtu koeficientu výnosu. Výsledek na akcii lze kapitalizovat, výsledkem je potom současná hodnota zisku na akcii. Toto je indikátorem pro zhodnocení akcií. Výpočet: současná hodnota zisku na akcii = zisk akcie x 100 / kapitálová úroková sazba. Nyní lze porovnat kapitálový zisk na jednu akcii (současnou hodnotu) s aktuálním kurzem akcie. Jestliže aktuální hodnota výnosu na jednu akcii je vyšší než burzovní kurz jsou akcie podhodnoceny.

Vysoko ziskové dluhopisy

Dluhopisy s vysokým ziskem mají výjimečně vysoké návraty, ale také nesou mimořádné riziko. Tyto dluhopisy jsou vydávány podniky, které nemají přístup k dalším bankovním úvěrům kvůli velikosti jejich existujících závazků nebo společností, které nemohou dále vydávat běžné dluhopisy. Právě proto jsou dluhopisy s vysokým ziskem také nazývány junk / podřadné dluhopisy.

Vzestupný trend

Viz. Trend

Warrant

Warrant je obdobou opce pro drobné investory. Reprezentuje právo na nákup či prodej nějakého aktiva za předem stanovenou cenu, v předem stanoveném množství a termínu.

Xetra

Zkratka pro Exchange Electronic Trading. Jedná se o základní obchodní platformu - současný elektronický systém Xetra, který používá např. burza ve Frankfurtu.

Základní hodnota

Výraz používaný při opčních a termínovaných obchodech je základem trhu cenných papírů za hotové. Na základě tohoto vztahu je vysoká korelace (vzájemný vztah) vývoje ceny opcí, nebo termínovaného obchodu a trhu cenných papírů za hotové. U variant na finanční termínové kontrakty je základní cena potřebnou termínovanou smlouvou.

Základní kapitál

Termín pro základní kapitál (nominální hodnota všech vydaných akcií) společnosti. Záruka společnosti za vlastní závazky vůči věřitelům je omezena (§272 odst.1 věta 1 HGB).

Zaopatřovací tituly

K zaopatřovacím titulům patří akciové společnosti z oboru energie ( proud, voda, plyn).

Zastupovací právo / volební hlas

Každý akcionář může zplnomocnit třetího (úvěrovou banku, obchodního představitele akcionáře nebo jiného zmocněnce), aby vykonal na valné hromadě jeho hlasovací právo. Často zplnomocní akcionáři účelně svoji správní banku k výkonu hlasovacího práva.

Závazky

Termín pro dluhy. Opak: aktiva

Zcela uspokojit nebo zrušit

Parametr pokynu. Pokyn musí být po doručení na burzu okamžitě a úplně uspokojen nebo ihned zrušen.

Zdanění podniku

Jako daně podniku bývají označovány druhy daní, které mají pro firmy speciální význam. Zdanění se zakládá na určitém objemu jako je výnos, majetek a obrat. Způsob zdanění je závislý na právní formě firmy. Nejdůležitější podnikovou daní v SRN je daň z příjmů, daň z obratu, živnostenská daň a daň z majetku.

Zisk

Kladný rozdíl mezi výnosy a náklady vynaloženými na získání těchto výnosů. V případě záporného výsledku se jedná o ztrátu.

Zisk z jedné akcie

Zisk z akcie je důležitý ukazatel pro posouzení schopnosti docílit výnosů z podnikání, ukazuje, jaká část podnikového zisku připadne na jednu akcii.

Získávání externích zdrojů

Termín je kombinací slov vnější a zdroj. Získávání externích zdrojů poukazuje na externizaci obchodních jednotek (například IT) a to je obvykle konáno s očekáváním, že tyto (nyní externě zakoupené) služby způsobí menší náklady. Další cílem získávání externích zdrojů je vytvoření hubenější podnikové organizace.

Změna/proměna/výměna

Pod změnou rozumí člověk výměnu mezi směnitelnou obligací a požitkovou akcií s právem na změnu v základní hodnotě. Realizace změny může nastat jen v mezích příslušných změnových podmínek.

Zúčtovací cena

V termínovaných a opčních obchodech je to cena, která je určena ke konci každého obchodního dne za účelem ocenění kontraktů.

Zůstatková cena

Zůstatková hodnota je cena majetkového předmětu k určité době. Pro směnky, to je současná hodnota odvozená z diskontované nominální hodnoty. U opce je to rozdíl mezi vnitřní hodnotou opce a výškou opční prémie.

Zvláštní prostředky

Kapitál investovaný do investiční společnosti na oplátku za vydané cenné papíry a prostředky zakoupené za účelem vytvoření zvláštního fondu jmění. Tento zvláštní fond jmění musí být držen odděleně od dalších fondů investiční společnosti. Zvláštní fond jmění není zodpovědný za závazky investiční společnosti.